BAŞKANIN MESAJI

BELEDİYE HİZMETLERİ

SAMSAT İLÇEMİZ

HZ.SAFVAN BİN MUATTAL

Yeni Evlenenler

KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

SAMSAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

        Saygıdeğer Vatandaşlarım!

      Bilindiği üzere; 31 Temmuz 2009 tarih 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” in 6. maddesi uyarınca kamu hizmeti sunan kurumlara hizmet standartlarını oluşturma, hizmeti doğrudan sunan birimlere oluşturulan hizmet standardı tablolarının vatandaşların kolayca görebileceği panolarda ve kurumsal internet sayfalarında duyurma zorunluluğu getirilmiştir.

      Bu nedenle; İlçe Belediyesi olarak kurumumuz tarafından vatandaşlarımıza sunulan hizmetlere yönelik Hizmet Standartları Tablosu oluşturulmuştur. Bu Hizmet Standartları Tablosunda Sunulan Hizmetin Adı, Başvuruda İstenen Belgeler ve Hizmetin Tamamlanma Süresi hakkında bilgiler bulunmaktır.

      Söz konusu hizmetler; belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda tarafıma bizatihi müracaatta bulunmanız hususunda;

 

Kamuoyuna önemle duyurulur.

                                                                                                                                                                                                             Yusuf FIRAT              

                                                                 Samsat Belediye Başkanı

 

 

SAMSAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO 

HİZMETİN ADI 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER  

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

1

 DİLEKÇE KAYDI

1-Yazışma Kurallarına Uygun Olarak Yazılmış Dilekçe

30 Dakikadan az

2

 DİLEKÇE SONUCU 

1- Şikayet ve İstek Dilekçeleri ile İlgili Olarak Sahibine En Geç Olarak Bilgi Verilmesi Süresi

2 Hafta

3

 GELEN VE GİDEN RESMİ EVRAK KAYDI

1- Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Evrakların Kaydı ve İlgili Birime Sevki2- Belediyemizden Çeşitli Kurum ve Kuruluşlara Gönderilen Evrakların Kaydedilmesi

1 Saat 

4

TELEFON VE İNTERNET ÜZERİNDEN GELEN ŞİKAYET VE İSTEKLERİN KAYDEDİLİP İLGİLİ BİRİME SEVKİ İŞLEMİ

 1-Başvuru Sahibinin TC Kimlik Numarası, Telefon ve Adres Bilgileri

1 Saat 

5

ENCÜMENE HAVALE

 1-Çeşitli Birimlerce Gönderilen Yazıların Encümene Havalesi

1 Saat 

6

ENCÜMEN KARARLARININGÖNDERİLMESİ

1-Belediye Encümeni Tarafından Alınan Kararların Yazılması ve İlgili Birimlere Dağıtılması

1-8 Saat

7

MECLİS GÜNDEMİNİN İLANI

1-Belediye Meclis Toplantısının Gündeminin Hazırlanarak, Meclis Üyelerine İmza Karşılığı Tebliği, Toplantı Gününün Halkımıza İlanı

1-8 Saat

8

MECLİS KARARLARININ GÖNDERİLMESİ

1-Belediye Meclisince Alınan Kararların Yazımı, Toplantı Tutanağının Yazımı, Onay Gerektiren Kararların Kaymakamlığa Gönderimi

1-3 Gün

9

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASI ( 3071 SAYILI KANUN )

1- Usulüne Uygun Yazılmış Dilekçe

1 Ay

10

BİLGİ EDİNME HAKKININ KULLANILMASI ( 4982 SAYILI KANUN )

1-Başvuru Formu

2 Hafta

11

İNSAN HAKLARI

1-Başvuru Formu

2 Hafta

12

BİMER

1-Başvuru Dilekçesi ( www.başbakanlık.gov.tr/Bimer adresinden Ulaşılabilir )

2 Hafta

13

KAMU GÖREVLİLERİNE HASTA SEVK KAĞIDI DÜZENLENMESİ

1-Dilekçe İzin Kağıdı

2-Memur Kimliği

3-Sağlık Karnesi

30 Dakikadan az 

14

İMAR PLANI VE DEGİŞİKLİK İŞLEMİ

1.Plan müellifi kaydı

2.Başvuru dilekçesi

3.Tapu fotokopileri

4.Tapu Tescil Belgeleri

5.Vekaletnameler

6.Açıklama raporu

7.İmar planı veya değişikliği 

1-6 Ay. 

15

 ÇAP (İMAR DURUMU) VERİLMESİ 

1.Başvuru dilekçesi

2.Aplikasyon tutanağı aslı

3.Tapu fotokopisi

4.Harç makbuzu fotokopisi 

7 Gün 

16

BİRLEŞTİRME (TEVHİT) 

1.Kadastro Müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış 1 takım birleştirme dosyası ( 3 adet tescil bildirimi)

2.Tapu fotokopisi

3-5 Hafta

17

AYIRMA(İFRAZ) 

1.Serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış 1( bir) takım dosya içinde değişiklik beyannamesi ve eki belgeler
2.Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibinin dilekçesi veya yetkili temsilcilerin ( vekil, veli, vasi, kayyım, yasal danışman) vekaletnamesi.

3-5 Hafta

18

 ARSA SATIŞI 

1-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre istenen belgeler

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen süre

19

KAMULAŞTIRMA

1-Tapu Tescil Belgesi

2-Yeminli Büro Dosyası ( İmar affından faydalanan konutlar için )

1-3 Ay

20

YOL KOTU VERİLMESİ

1-Dilekçe

2-Tapu Fotokopisi

3-İmar Çapı Fotokopisi

4-Aplikasyon Krokisi

5-1/200 Ölçekli Vaziyet Planı

6-1/200 Ölçekli Plankote

4-7 Gün

21

TEMEL VİZE VERİLMESİ

1-Temel Vizesi Tutanağı 3 Adet

2-Aplikasyon Krokisi

3-İmar Çapı Fotokopisi

4-Yol Kotu Tutanağı

5-Vaziyet Planı

6-Ruhsat Fotokopisi

7-Mimari Proje

4-7 Gün

22

 YAPI YERİ GÖSTERİMİ

1-Ruhsat Fotokopisi

2-Aplikasyon Fotokopisi

3-İmar Çapı Fotokopisi

4-Bina Vaziyet Planı(Koordinatlı)

5-Mimari Proje 

1-3 Gün

23

MİMARİ PROJE ONAYI

1-Dilekçe

2-Yol kotu

3-İmar Çapı Fotokopisi

4-Aplikasyon Krokisi

5-M2 cetveli

6-Proje CD si

7-Tapu tescil belgesi

8- Vekaletname 

9-Liste beyanı

1-3 Hafta

24

BETONARME PROJE VE STATİK KONTROL

1) 4 Takım Betonarme Proje

2) 2 Takım Statik Hesap

3) 1 Takım Onaylı Mimari

4) 1 Takım Zemin Etüt Raporu

5) 1 Adet Proje cd si

1-5 Gün

25

YAPI RUHSATI VERİLMESİ 

1. Dilekçe

2. Tapu tescil belgesi

3. Aplikasyon krokisi

4. İmar çapı, yol kotu tutanağı

5. M2 cetveli (3 adet)

6. 5 takım mimari proje

7. 4 takım betonarme proje, 2 takım statik hesap

8. Tesisat projeleri :

a. Sıhhi tesisat ve kalorifer projeleri (3’er takım)

b. Onaylı elektrik tesisatı projesi

c. Onaylı iletişim tesisatı projesi

9. Zemin etüdü raporu (2 adet)

10. Müteahhit ile ilgili belgeler: Ticaret odası kaydı, vergi levhası, sözleşme

11. Mal sahibi müteahhit ise noterden taahhütname (200 m2’den küçükse)

12. Ruhsat harçları, hiz. ücretleri, stabilize yol kat. payı ve toprak dök. makbuzu

13. Altyapı ilişiksizlik belgesi (12 m. ve üzeri yollar için)

14. Noter onaylı bağımsız bölüm liste beyanı (Çok katlı ise)

15. Mevcut yapı ise encümen cezasının yatırıldığı makbuz

Yapı Denetim Evrakları

(Bodrum, balkon ve teraslar hariç 200 m2’den büyük binalar için) 16. Yapı denetim kuruluşunun noter tasdikli izin belgesi17. Yapı denetim kuruluşu taahhütnamesi18. Yapı denetim hizmet sözleşmesi19. Yapıya ilişkin bilgi formu20. Hizmet bedelinin 1. taksitinin yatırıldığına dair makbuz21. Yapı denetçisi inşaat mühendisi ve yardımcı kontrol elemanlarından ikametgah belgesi 5205 sayılı Yapı Den. Hak. Kanunda Değ. Yapılması Hak. Kanuna göre; 22. Tek parselde bodrum katı dışında en çok iki katlı ve inşaat alanı (balkon ve teraslar hariç) toplam 200 m2’yi geçmeyen müstakil yapılar 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundan muaftır. 24. Bu tür yapılar için ruhsat aşamasında fenni mesulden TUS belgesi, noterden taahhütname, diğer proje müelliflerinden taahhütname istenir

10-15 Gün

26

KAÇAK YAPILARIN KONTROLÜ

1. Dilekçe

2. Tapu Fotokopisi

3. Noter Taahhüdü 

1-3 Hafta

27

JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜD RAPORU KONTROLÜ

 2 Takım zemin etüt raporu 

1-5 Gün

28

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLMESİ 

1.Dilekçe

2.Yapı Ruhsatı Fotokopisi

3.Temel Vizesi Yazısı Fotokopisi

4.Demir Vize Formu / İş Bitirme Tutanağı

5.S.S.K. İlişki Kesme Belgesi

6.Vergi Dairesi İlişki Kesme Belgesi

7.Sivil Savunma Uzm. Sığ. Uygunluk Belgesi (800 m2’den büyükse)

8.Binanın Ön ve Yan Cephe Fotoğrafı (2’şer adet 13x18 cm.)

4-7 Gün

29

HAKEDİŞ DOSYASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

1. Hakediş raporu

2. Personel bildirgesi

3. Y.i.b.f. Fotokopisi

4. Yapı denetim sözleşmesi fotokopisi

5. Banka dekontu

6. Fatura (hakediş ödenirken belediyeden kesilecek)

7. Yapı ruhsatı fotokopisi

8. Temel vizesi fotokopisi

9. İmza sirküleri

10. Türkiye ticaret sicili gazetesi(şirket adı ve adresi)

11. Kalıp ve demir imalatı kontrol tutanağı

12. Beton döküm tutanağı

13. Laboratuvar izin belgesi

14. Beton basınç dayanımı deneyi numune alma tutanağı

15. Beton basınç dayanımı raporu(7 günlük ve 28 günlük)

16. Beton çelik çubuklarından numune alma tutanağı

17. Beton çelik çubukları çekme deneyi raporu

18. Çatı tamamlama tutanağı

19. Mimari imalatları tamamlama tutanağı

20. Elektrik imalatı kontrol tutanağı

21. Kalorifer tesisatı imalat tamamlama tutanağı(4a grubu için)

22. Sıhhi, pis su ve yangın tesisat imalatı ve test tutanağı

23. Yapıdaki ısı yalıtım uygulaması tespit tutanağı

24. Kullanılan malzemelere ait fatura

25. Kullanılan malzemelere ait t.s.e. Belgesi (yukarıdaki belirtilen evrakların her birinden 3(üç) adet gerekmektedir)

1 Hafta

30

ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIMLAR(4109 SAYILI KANUN )

1-Dilekçe

2-Başvuru sahibinin ve yardım alacak tüm kişilerin nüfus cüzdan örnekleri

3-Başvuru sahibi ve yardım alacak tüm kişilerin ikametgah il muhaberi

4-Kira kontratı

5-Başvuru yapan kişi adına fakirlik il muh.

6-Askerlik şubesi cüzdanı onayı

7-Başvuran kişi adına sağlık raporu

8-Sosyal Güv .Kur. ilişiği yoktur yazısı

9-1 Adet fotoğraf

10-Evlilik cüzdanı fotokopisi

11-Aile de öğrenci var ise; öğrenci belgesi

12-Belediyelerden alınacak olan ilişiği yoktur yazısı

1-5 Ay

31

GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ( 2464 SAYILI KANUN )

 1-İhbarname

2-Kontrat veya sözleşme 

Yasal süresi içerisinde

32

EMLAK BEYANNAMESİVERİLMESİ

1-TC. Kimlik Numarası

2-Tapu Fotokopisi

3-İkametgah adresi

30 Dakikadan az 

33

ÇTV BEYANNAMESİ VERİLMESİ

Adresi ve Ticaret Bilgileri

30 Dakikadan az 

34

İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANI VERİLMESİ

Beyanname

30 Dakikadan az 

35

VERGİ TAHSİLATLARI

 Emlak, ÇTV. Ve diğer vergi tahsilatları

30 Dakikadan az 

36

TAHAKKUKSUZ TAHSİLAT

Tahsilat Fişi

30 Dakikadan az 

37

GİDERLERİN ÖDENMESİ

1-Fatura aslı

2-Sevk irsaliyesi

3-Tesellüm makbuzu

4-Mahalli İdareler Yönetmeliğinde belirtilen belgeler

1-Tarih öncelik sırasına göre

2- Mali durum doğrultusunda

3-1 hafta içersinde

38

İHALE İŞLEMLERİ

1-4734 Sayılı Kanunun Gereğince Gerekli Evraklar

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununca Gerekli Süreç

39

ŞİKAYET DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Şikayet dilekçesi.2-Şikayete dair belgeler (fatura, fiş, adisyon, fotoğraf, CD ve VCD gibi.)

1 Gün

40

PAZAR YERLERİ İÇİN TANITIM KARTI VERİLMESİ

1-Nüfus cüzdan örneği

2-İkametgah ilmühaberi

3-Esnaf ve Sanatkarlar Odası kaydı (mecbur değil)

4-Vergi Dairesi kaydı

5-Sağlık Karnesi

6- Adet Fotoğraf

30 Dakikadan az 

41

RESMİ İLAN YAPILMASI

1- Talep yazısı
2- İlan Metni

30 Dakikadan az 

42

ANONS YAPILMASI

 1- Şahıs ve kültürel etkinlik anonsları için dilekçe

30 Dakikadan az 

43

İŞYERİ RUHSAT DENETİMLERİ

 1-Belediyemiz sınırları içinde bulunan sıhhi ve Gayri Sıhhi işyerleri 6 Aylık periyotlar halinde denetlenip

1.Ay

44

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ VERİLMESİ (Sıhhi)

1- Başvuru Beyan Formu

2- Vergi Levhası

3- Ticaret Sicil Kaydı / Esnaf Sicil Kaydı (Şirket / Şahıs)

4- Ticaret Odası Kaydı / Esnaf Oda Kaydı (Şirket / Şahıs)

5- Tapu ve Kira Kontratı

6- Bağkur veya Emeklilik Belgesi (Şahıslardan)

7- İşyeri Devir ise Noterden Devir Sözleşmesi - Eski Ruhsat ile Birlikte

8- Kat Maliklerinden Muvafakat name (Karar Defterine İşlenecek)

9- Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası (Gerekli işyerlerinden)

10-İmza Sirküleri (Şirket)

11-Şube Sicil Kaydı (Şube Açıyorsa)

12-Ustalık Belgesi veya Satış Elemanlığı Belgesi (Faaliyet konusuna göre)

13-Yarım Kapak Dosya

14-Nüfus Cüzdan Sureti

15-İkametgah İlmuhaberi

16-İtfaiye Raporu (Gerekli işyerlerinden)

17-Şirket Müdürünün Kimlik Fotokopisi (Şirket)

18-Ç.T.V İlişik Kesme Belgesi

3 Gün

45

HAFTA TATİLİ İZİN BELGESİ VERİLMESİ

1- İşyeri Açma Çalışma Ruhsat Sureti

2- Başvuru Beyan Formu

3- 1 Adet Fotoğraf

4-Yarım Kapak Dosya

1 Gün

46

GIDA SİCİL BELGESİ VERİLMESİ(2 ve 3 Sınıf) 

1-Bağlı Bulunduğu Meslek Kuruluşundan Üyelik ve ya faaliyet Belgesi

2-Ticaret Sicil Gazetesi

3-İmza Sirküleri Sureti

4-Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı veya Noter Onaylı Sureti

5-Kapasite Raporu

6-Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi, Diploma Örneği ve Söz Konusu işyerinde Sorumlu Yönetici Olarak alıştığına Dair Meslek Odasından Alacağı Belge (Meslek Odası Olmayanlardan İstenmeyecektir) 

5 Gün

47

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ (2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Gıda Üretim Yerleri )

1- Mesul Müdür Sözleşmesi (ilgili dalda en az dört yıllık eğitim almış olmak)

2- İmza Sirküleri

3- Ticaret Sicil Gazetesi /Esnaf Oda Kaydı ( Şirket / Şahıs )

3- Ticaret Oda Kaydı /Esnaf Sicil Kaydı ( Şirket / Şahıs )

4- Başvuru Beyan Formu

5- Müessesenin Bulunduğu Yeri Gösteren Onaylı Plan (Şehir Dışındaki Tesisler İçin)

6- Numarataj Yazısı

7- Motor Gücü Tespit Yazısı

8- İş Akım Şeması ve Açıklama Raporu

9- Yapı Kullanma İzin Belgesi

10- İtfaiye Raporu

11- Kira Kontratı ve Tapu Senedi

12- Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Alınacak Önlemlere Ait Kirleticilerin Nitelik ve Niceliğe Göre Hazırlanmış Proje ve Açıklama Raporu

13- Şehir Şebekesi Suyu Bulunmayan Yerlerde içme suyu kullanma suyunun nereden temin edildiği ve suyun bakteriyolojik ve kimyasal analız raporu

14- Sorumlu Müdür Sözleşmesi

15- Devamlı en az 50İşçi Çalıştıran ve Kanunun 180. Maddesi Kapsamına Giren İşyerlerinde Tabip ve Sağlık Personeli Sözleşmesi.

16- Emisyon İzni (Tabi Olanlar)

17- Deşarj İzni yada Tabi değildir yazısı.

18- Vergi Levhası

19- Şahıslar İçin Bağkur Emeklilik Belgesi

20- Kapasite Raporu (Kayıtlı Olduğu Odadan)

21- Kat Maliklerinden Muvafakatname (Gerekli iş yerlerinden)

5 Gün

48

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ(Umuma Açık Oyun Ve Eğlence İşyerleri)

ŞİRKETLER 1- Başvuru Beyan Formu

2- Ticaret Sicil Gazetesi

3- Ticaret Oda Kaydı

4- Mesul Müdür Sözleşmesi

5- Mesul Müdürün Nüfus Cüdan Sureti ve İkametgah Belgesi

6- Mesul Müdürün Bulaşıcı Hastalıkları Olmadığına Dair Resmi Hekimden Alınacak Sağlık Raporu (Çalışanlar Dahil)

7- Mesul Müdürün Adli Sicil Kaydı (Çalışanlar Dahil)

8- Kira Kontratı ve Tapu Senedi Sureti

9- Açılan İşyeri Meskende İse Kat Maliklerinin Oy Birliği İle Muvafakatı (Karar Defterine İşlenecek)

10- İşyeri Devir İse Noterden Devir Sözleşmesi (Eski Ruhsatla Birlikte)

11- Vergi Levhası

12- İskan Belgesi

13- İmza Sirküleri

14- Ç.T.V. İlişik Kesme Belgesi

15- İtfaiye Raporu 

16- Canlı Müzikli Olan Yerlerden Gürültü Raporu

17- İşyeri Mesafe Ölçüm Krokisi

18- Bilgisayar İşletici Sertifikası ( Internet Kafe)

19- İşletim Lisans Belgesi ( Internet Kafe)

20- İlçe Emniyet Müd.ğü/İlçe Jan. K. Yazısı(İşlem Aşamasında)

21- Sağlık Grup Başkanlığı Yazısı (İşlem Aşamasında)

22- Tapu Sicil Müdürlüğü Yazısı (İşlem Aşamasında) Not: İnternet Kafeler en az 150 m2 olacak. 

1 Ay

49

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ(2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese)

1- Başvuru Beyan Formu

2- İtfaiye Raporu

3- Sorumlu müdür sözleşmesi

4- Devamlı en az 50 işçi çalıştıran ve kanunun 180 nci maddesi kapsamına giren iş yerlerinde tabip ve sağlık personeli sözleşmesi

5- Deşarj İzni (Gerekli iş yerlerinden)

6- İşletme Belgesi

7- Sağlık Müdürlüğünce hazırlanacak çevre sağlığı değerlendirme raporu

8- Sanayi üretimi yapan işyerlerinden yapı kullanma izin belgesi

9- ÇET Raporu (Gereken İşyerlerine)

10-Emisyon Raporu (Gereken işyerlerine)

11-Karayollarından Trafik güvenliği için yazı. (Gerekli iş yerlerinden)

12-İş Akım Şeması ile Sosyal Tesisin durumu (Tuvalet, Lavoba, Duş, pisuar, Mutfak vb.)

13-Vergi levhası

14-Ticaret Sicil Gazetesi / Esnaf Oda Kaydı (Şirket / Şahıs)

15-Ticaret Oda Sicil Kaydı / Esnaf Sicil Kaydı (Şirket / Şahıs)

16-Kira Kontratı ve Tapu Sureti

17-İmza Sirküleri (Şirket)

18-Ustalık Belgesi (Ticaret Oda Sicil Kaydı Olanlardan İstenmez)

19-Yarım Kapak Dosya

20-Ç.T.V. İlişik Kesme Belgesi

21-Şirket Müdürünün Kimlik Fotokopisi (Şirket)

22-Bağkur ve Emeklilik Belgesi (Şahıs) 

5 Gün

50

 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ (Umuma Açık Oyun Ve Eğlence Yerleri)

 ŞAHISLAR 1- Başvuru Beyan Formu

2- Nüfus Cüzdan Örneği ve İkametgah Belgesi

3- Bulaşıcı Hastalıklar Olmadığına Dair Resmi Hekimden Alınacak Sağlık Raporu (Çalışanlar Dahil)

4- Adli Sicil Belgesi ( Çalışanlar Dahil )

5- Kira Kontratı ve Tapu Sureti

6- Açılan İşyeri Mesken de İse Kat Maliklerinin Oy Birliği ile Muvafakatı (Karar Defterine İşlenecek)

7- İşyeri Devir İse Noterden Devir Sözleşmesi (Eski Ruhsatla Birlikte)

8- Vergi Levhası

9- İskan Raporu (İmar Müdürlüğünden Onaylı)

10- İmza Sirküleri

11- Esnaf Sicil Kaydı

12- Esnaf Oda Kaydı

13- Bağkur ve Emeklilik Belgesi

14- Ustalık Belgesi

15- İtfaiye Raporu 

16- Ç.T.V. İlişik Kesme Belgesi

17- Canlı Müzikli Olan Yerlerden Gürültü Raporu

18- İşyeri Mesafe Ölçüm Krokisi

19- Bilgisayar İşletici Sertifikası ( Internet Kafe)

20- İşletim Lisans Belgesi ( Internet Kafe)

21- İlçe Emniyet Müd.ğü/İlçe Jan. K. Yazısı(İşlem Aşamasında)

22- Sağlık Grup Başkanlığı Yazısı (İşlem Aşamasında)

23- Tapu Sicil Müdürlüğü Yazısı (İşlem Aşamasında) Not : İnternet Kafeler en az 150 m2 olacak.

 1 Ay

51

 ÖLÇÜ VE AYAR İŞLEMİ

1-Başvuru Beyannamesi ( 1 Ocak – 28 Şubat Tarihleri Arası ) 

Yıl İçerisinde

52

PARKLARLA İLGİLİ ŞİKAYETLER

1-Şahsın Dilekçesi ve T.C Kimlik No2-Telefon ve Adres Bilgileri

1 İşgünü

53 

ÇÖP ŞİKAYETLERİ

1-Şahsın Dilekçesi ve T.C Kimlik No

2-Telefon ve Adres Bilgileri

1 İşgünü

54

 CENAZE İŞLEMLERİ ( Defin Hariç ) 

1-Nüfus Cüzdanı

2-Doktor Raporu

3-Ölüm Belgesi

30 Dakikadan az 

 55

 KÖPEK ŞİKAYETLERİ

1-Şahsın Dilekçesi ve T.C Kimlik No

2-Telefon ve Adres Bilgileri 

1 İşgünü

56

 NİKAH İŞLEMLERİ 

1-Nüfus Cüzdanı

2-Nüfus kayıt örneği

3-Evlenme Beyannamesi

4-Fotoğraf

5-Sağlık Raporu

6-İzin Belgesi 

2 Gün (Müracaat ve nikah günü dahil)

57

MESLEK EDİNDİRME, KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİNDE AÇILAN KURSLARA KAYIT İŞLEMLERİ

1-Öğrenci Başvuru Formu

2-Kayıt Formu

3-Veli Muavaffakat Belgesi

4-TC. Kimlik Fotokopisi

 30 Dakikadan az 

58

 SOSYAL YARDIM TALEPLERİ

1-Muhtardan Fakirlik Belgesi

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3-Nüfus Kayıt Örneği

30 Dakikadan az 

1-Yetkili Kurumlarca Verilmiş Araştırma Formları

10 İşgünü

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İLK MÜRAACAT YERİ:                                                   İLK MÜRAACAT YERİ:            

İSİM: Yusuf FIRAT                                                       İSİM:

UNVAN: Belediye Başkanı                                             UNVAN:

ADRES: İlçe Belediye Başkanlığı                                   ADRES:

TEL: 0416 411 20 25                                                  TEL:

FAX: 0416 411 20 24                                                  FAX:

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Zaman Hizmet Vaktidir. SAMSAT BELEDİYESİ
SAMSAT TAZİYE İLANLARI
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam46
Toplam Ziyaret120951
Hava Durumu
Anlık
Yarın
35° 39° 22°
İLÇEMİZ HAKKINDA

ALO BİMER HAKKIMI ARIYORUM

Takvim