BAŞKANIN MESAJI

BELEDİYE HİZMETLERİ

SAMSAT İLÇEMİZ

HZ.SAFVAN BİN MUATTAL

Yeni Evlenenler

BELEDİYE FAALİYET RAPORU

T.C

SAMSAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

2011 YILI

FAALİYET RAPORU

SUNUŞ

 

            Adıyaman Samsat Belediyesinin 2011 Mali Yılı çalışmalarını kapsayan Samsat Belediyesi  Faaliyet Raporu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 26. ve 56.maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddeleri gereğince hazırlanmış bulunmaktadır.

 

            Faaliyet Raporunun incelenmesinden anlaşılacağı üzere; Samsat Belediyesi 201 Mali Yılı Bütçesinin uygulanmasında Stratejik Plan, Performans Programı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararları doğrultusunda halka ve kırsal kesime dönük hizmetlere ağırlık verilmiştir.

 

            İlçemizin sosyo-ekonomik alanda gelişmesi bakımından Samsat Belediyesi kaynaklarının artırılması sağlanarak Samsat Belediyesine gelir getirici yatırımlara öncelik verilerek ve bu yatırımlarda sürat, verimlilik ve etkinlik sağlanmasına gayret edilmiştir.

 

            Samsat Belediyesinin 2011 Mali Yılı Bütçesi uygulamasında, özellikle israf ve gereksiz harcamalardan kaçınılarak, kamu yararına ve hizmetin gerekleri göz önünde bulundurulması hedeflenmiştir.

 

            Samsat Belediyesi bütçe ve programlarını hazırlarken mahalli müşterek niteliğe haiz yatırım hizmetlerine öncelik vermekte ve merkezi idarenin ulaşamadığı en ücra yerleşim birimlerine dahi bu gibi hizmetlerin en rasyonel şekilde ulaşmasına gayret göstermektedir.

 

            Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir.

 

            Bu ilke ve anlayışa uygun olarak hazırlanan 2011 Yılı Adıyaman Samsat Belediyesi Faaliyet Raporu; Samsat Belediyesinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim ve iç kontrol sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2010 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait mali bilgileri kapsamaktadır. 2011 yılı çalışma döneminde de, Meclisimizce alınacak kararlar doğrultusunda ve kurum personelimizin özverili çalışmaları ile İlçemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunacak hizmetler yapacağımıza inanıyorum.

 

            2011 yılı sonu itibariyle Cari Harcamalar 2.005.556,91-TL, Yatırım Harcamaları 207.787,35-TL ve Transfer Harcamaları 24.225,62- TL olmak üzere toplam 2.237.569,88-TL olarak gerçekleşmiştir.

 

2011 yılı sonu itibariyle 01-Vergi Gelirleri 50.610,65-TL, 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 139.140,66-TL, 05- Diğer Gelirler 1.404.946,89-TL 04-Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 73.470,52-TL,06-Sermaye Gelirleri 182.896,50 olmak üzere toplam 1.851.065,22-TL  Brüt olarak gerçekleşmiştir.

 

            Samsat halkının daha iyi yaşam düzeyine kavuşması yönündeki çalışmalarda büyük gayret gösteren Belediye Meclisi üyeleri, Samsat Belediyesi Mali Hizmetler Müdür V., Yazı İşleri Müdürü V.ve personeline teşekkür ederim.        

                                                                                                                       Yusuf FIRAT

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

        SUNUŞ                  ………………………………………………………………….        1

        İÇİNDEKİLER          ………………………………………………………………       2

I- GENEL  BİLGİLER    ..................................................................................................       3

A- Misyon ve Vizyon       ………………………………………………………….        3

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar     …………………………………………….        4 

C- İdareye İlişkin Bilgiler         ……………………………………………………       4

      1- Fiziksel Yapı        …………………………………………………………….      4

      2- Örgüt Yapısı        …………………………………………………………….      5

      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar   ……………………………………………      6

      4- İnsan Kaynakları    …………………………………………………….......       6

      5- Sunulan Hizmetler …………………………………………………………       7

      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi…………………………………………….        7

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER    …………………………………………………………….   8

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri     …………………………………………………   8

B- Temel Politikalar ve Öncelikler    ……………………………………………...   8

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER    …………..     9

A- Mali Bilgiler     …..……………………………………………………………        9

      1- Bütçe Uygulama Sonuçları     ………………………………………………     10

      2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar  ……………………………….     11

      3- Mali Denetim Sonuçları           …………...……….…………………………   11

 

B- Performans Bilgileri       …………………………………………………………   12

      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri ……………………………………………………   12

      2- Performans Sonuçları Tabloları ……………………………………………    12

      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ………………………………    12     

      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi……………………………    12

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ………  13

             A- Üstünlükler ………………………………………………………………………  13

          B-  Zayıflıklar ……………………………………………………………………….  13

          C- Değerlendirme……………………………………………….…………………     13

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER    …………………………………………………………     14

 

       EKLER     ...............................................................................................................    15-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-GENEL BİLGİLER

 

A-Misyon ve Vizyon

 

Adıyaman Samsat Belediyesinin Misyonu

 

Samsat ilçesine, ilçedeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre, kültür, gençlik spor, dinlenme, imar ve bayındırlık alanlarında olmak üzere kanunlarla belirlenen kamu hizmetlerini,  katılımcılık, etkinlik, saydamlık, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; Samsat Belediyesinin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel bir biçimde dağılımını ve kullanımını sağlayarak kırsal ve kentsel kesimler arasındaki gelişmişlik farkını asgariye indirerek halkın yaşam kalitesini ve ilçenin refah düzeyini yükseltmektir.   

 

Adıyaman Samsat Belediyesinin Vizyonu

 

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;

 

 • İnsan Odaklı
 • Açık-Şeffaf,
 • Öngörülü,
 • İhtiyaçlara duyarlı bir kuruluş olmaktır.

 

İlkelerimiz

 

-Güvenilirlik,

 

-Karar alma, uygulama ve eylemde şeffaflık ve açıklık

 

-Doğaya, tarihi dokuya ve insana saygı,

 

-Katılımcı ve paylaşımcı bir yöntem,

 

-Adalet ve tarafsızlık,

 

-Sosyal idare anlayışı,

 

-Gelişmeye açık, öğrenen ve öğreten, çözüm üreten bir kurum,

 

-Kaynakların ve zamanın etkin, verimli kullanılması,

 

-Teknolojiyi kullanarak yenilikleri takip etmek, değişimi yönetmek,

 

-Güler yüzlü ve yapıcı anlayış,

 

-Çalışan ve vatandaş memnuniyeti,

 

-Stratejik yatırım planında öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlanmasında,

uygulanmasında ve denetlenmesinde katılımcılık ilkesine bağlı kalınacaktır.

 

—Kamusal yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulacaktır. Yatırım ve   hizmetlerin ihale sürecinden teslim alınma sürecine kadar olan her kademesinde mevzuata   

uygunluk aranacak, kamunun ve halkın menfaatleri göz önünde tutulacaktır.

 

 —Kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlanacaktır. Stratejik yatırım planı ile ilgili tüm süreçler ve sonuçlar kamu ile paylaşılacaktır.

 

—Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek şekilde projelendirilecek ve uygulanacaktır.

 

—Samsat Belediyesi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil, hizmet sunumunun kalitesini artıracak yatırımlar da desteklenecektir.

 

—Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık verilecektir. Hizmet ve yatırım yapılacak alanlardaki nüfus yoğunluğu, üretim gücü ve potansiyeller önemli  seçilme kriteri olacaktır.

 

—Kamusal kaynakların kullanılmasında, planlamasında, uygulamasında ve denetlenmesinde teknoloji kullanım düzeyi gerçekleştirilecek, bu konuda Samsat Belediyesi ve diğer kuruluşlar sürekli desteklenecektir.

 

-Sektörel olarak Adıyaman Samsat Belediyesi yatırım ve hizmetlere ilişkin temel amaçlarını ve politikalarını belirlemiştir. Sektörel amaçlara ve politikalara uygun olmayan projeler desteklenmeyecektir.

 

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar

 

Samsat Belediyesi;

a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilçenin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar ; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri ilçe sınırları içinde,   

 

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma;  ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları içinde, yapmakla görevli ve yetkilidir.

 

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

a. Hizmet Binası ve Konut:

Samsat Belediyesinin Merkez İlçede 1 adet hizmet binası, 1 adet otopark, 2 adet dükkan mevcuttur.

b.Makine Parkı: 

Samsat Belediyesinin makine parkı aşağıda belirtilen makine ve teçhizattan oluşmaktadır.

 

S.NO

CİNSİ

ADEDİ

 1

BİNEK OTOMOBİL

2

 2

İTFAİYE

2

 3

TRAKTÖR

1

 4

ÇÖP KAMYONU

1

 5

VİDANJÖR

0

6

FATİH KAMYON

2

7

MERSEDES OTOBÜS

1

8

4X4 HİDROMEK KEPÇE

1

9

WOLVO KEPÇE

1

 

TOPLAM

11

 

 

2-  Örgüt Yapısı

5393 sayılı Belediye kanunu Samsat Belediyesi ve Norm Kadro Usul ve esaslarına uygun olarak hazırlanan yönetim şeması aşağıda görüldüğü şekilde oluşturulmuştur.

 

 

BELEDİYE MECLİSİ

 

BELEDİYE BAŞKAN

 

 

 

 

 

 

………….….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEDİYE ENCÜMENİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İTFAİYE SERVİSİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

ZABITA SERVİSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Yapının Tanıtılması

A. Samsat Belediyesi Organları

 

1. Belediye Meclisi     

Belediye Meclis, Belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ilçedeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

 

2. Başkan

5393 sayılı Belediye Kanununa göre Başkan Belediyenin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu niteliği ile aynı zamanda Belediye encümeninin başkanıdır. Belediye Başkanı Belediyenin en üst amiri olarak kurumu yönetmek, hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür

 

3. Belediye  Encümeni

5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye encümeni Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye ile, biri malî hizmetler birim amiri olmak ve üzere Başkanın her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur. Belediye encümeni toplam 5 kişiden oluşması öngörülmüştür.

 

1. Ana Hizmet Birimleri

Samsat Belediyesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürü, Yazı işleri Müdürlüğü, ,Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Memurluğu , İtfaiye servisi temel fonksiyonları icra ederler.  

  

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

Samsat Belediyesinin tüm birimleri yeterli bilgisayar ve teknik donanıma sahip hale getirilmiş, internet bağlantısı yaygınlaştırılarak hizmetlerimizin daha hızlı icrası ile şeffaflık ve katılımcılık ilkesine uygun hizmet verilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır.

Haberleşmenin sağlanması için ihtiyaç duyulan fax sistemleri, hizmet binaları, vatandaş ve kamu kuruluşları ile iletişimin sağlanması için telefon santralleri kurulmuştur.

 

 

 

Masa Üstü Bilgisayar

 

Dizüstü Bilgisayar

 

Yazıcı

 

Tarayıcı

 

Güç Kaynağı

 

Modem

 

Fotokopi Makinesi

BELEDİYE BİNASINDA

6

 

5

1

4

1

1

 

 

4-İnsan Kaynakları

Adıyaman Samsat Belediyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında fiilen görev yapan Genel İdare Hizmetleri sınıfında 13 Adet memur, 18 Adet kadrolu işçi ve 1.i tam zamanlı sözleşmeli Tekniker, 1 kısmi zamanlı Avukat olmak üzere toplam 33 adet personelimiz bulunmaktadır.

 

MEMUR KADRO CETVELİ

 

657 Sayılı Memur

 

 

GİH Memur

 

 

        11   11

TH Memur

 

 

Yrd.Hizm

 

2

Sözleşmeli Memur(4/B)

 

2

TH Memur

 

 

TOPLAM:

 

15

 

İşçi Pozisyon Cetveli

 

Pozisyonu

MEVCUT

Kadrolu işçi

18

TOPLAM

18

 

 

 

 

 

 

 

2011 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri İcmali

 

EKONOMİK KODU

AÇIKLAMA

BÜTÇE GİDERİ

01

1+1

MEMURLAR

396.663,36

01

2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

    6.782,04

01

3+3

İŞÇİLER

462.045,23

01

5

DİĞER PERSONEL

  70.236,56

03

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIMI

401.596.10

03

3

YOLLUKLAR

    3.711,00

03

4

GÖREV GİDERLERİ

    1.484,89

03

5

HİZMET ALIMLARI

  74.428,52

03

7

MANKUL MAL GAYRİ MADDİ HAK ALIMI

153.267,22

03

8

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM Gİ.

429.430,59

03

9

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

    5.911,40

05

3

 KAR AMACI GÜT.KUR.YAPIL.TRANSFERLER

    2.192.09

05

4

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

    6.901,20

05

8

GELİRLERDEN AYRILAN PAY

  15.132,33

   06

1-7

GAYRIMENKULBÜYÜK ONARIM. GİDERLERİ

207.787,35 

 

TOPLAM

2.237.569,88

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünce 2011 yılı içerisinde; İdaremiz bünyesinde bulunan birimlerin harcamalarıyla birlikte Genel İdareye bağlı kurumların toplam 2.237.569.88- TL gider gerçekleştirilmiş olup, bu giderlerden İdaremiz birimleri için yapılan harcamalar; 

 

 

 

 

2011Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri İcmali

KODU

AÇIKLAMA

BÜTÇE GİDERİ

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

   935.727,19

09

DİĞER GENEL HİZMETLER

1.301.842,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

2.237.569,88

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

Görev Tanımı:

Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ile diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yürütmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü oluşturulmuştur.

 

Belediye Encümeni:

 

-Belediye Encümenince 2011 yılında 66 toplantı yapılmış olup, toplam 46 adet karar alınmıştır.

            Yapılan toplantılarda alınan kararlarda özet olarak; kesin Hesap, Tevhit, ifraz, yardım talebi, idari cezalar, 2011 yılı bütçesi ve aktarma konularında kararlar alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

II-AMAÇ VE HEDEFLER

 

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

 

Samsat Belediyesinin amaç ve hedefleri mahalli ve müşterek nitelikte olmak şartıyla; gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi yapımı, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesidir.

 

Stratejik planda öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde katılımcılık, verimlilik, yerindelik ve hukukilik ilkelerine bağlı kalınacaktır.

 

Alınacak karar ve yapılacak harcamalarda mer’i mevzuat ve tasarruf tedbirlerine uyulacaktır. Yatırım ve hizmetlerin ihale sürecinden teslim alınma sürecine kadar olan her kademesinde mevzuata uygunluk ve yerin delik aranacak, kamu yararı ve halkın menfaatleri göz önünde tutulacaktır.

 

Kamusal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen gösterilecek, kamusal kaynaklar İl’in önceliklerine, ilçeler arasındaki gelişmişlik ve köy-kent gelişmişlik farkının en aza indirilmesi için azami hassasiyet gösterilecektir.

 

İlçenin her türlü yatırım ve hizmet ihtiyacı kaynaklar ölçüsünde giderilmek suretiyle bu alanlarda işsizlik ve göçün önüne geçecek projeler ile alternatif ürün teşviki için yatırım ve hizmetlere öncelik verilecektir.

 

Kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlanacaktır. Stratejik plan, performans programı ve bütçe uygulama sonuçları kamu ile paylaşılarak Samsat Belediyesinin tanıtımı sağlanacaktır.

 

Samsat Belediyesi kaynakları ile fiziki nitelikli yatırımlar ile birlikte sosyal nitelikli projelere destek verilerek, ilçenin sosyal yönden gelişimine katkıda bulunulacaktır.

 

 

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

 

Mali kaynaklarını İdarenin görev alanında, etkin, verimli, hizmetin gereklerine uygun kullanan, İlçe halkının mahalli ve müşterek ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik, katılımcı, hesap verilebilir yönetim anlayışıyla; ilçenin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişiminin sağlanmasını, kırsal kalkınmaya önem vererek kır-kent farkını en aza indirmeyi ve ilçemizi turizm merkezi haline getirmeyi amaçlayan, fiziki altyapısını henüz tamamlayamayan, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmeye çalışan bir kurum olan;

 

Adıyaman Samsat Belediyesi; Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda ve Kanunlarla kendisine verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Adıyaman Samsat Belediyesinin temel politikalar ve öncelikleri başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır:

 

 

 • Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi

 

 • Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi

 

 • Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele

 

 • Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi

 

 • Kültürün Korunması ve Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi

 

 • Bölgesel Gelişme Politikasının Yerel Düzeyde Etkinleştirilmesi

 

 • Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması

 

 • Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması

 

 • Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması

 

 • Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması

 

 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

A-Mali Bilgiler

 

2011 Mali Yılı Bütçesi:

Belediye Meclisinin 06.10.2010 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen 2011Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçeleri 2.880.000,00-TL olarak belirlenmiştir.

 

2011 Yılı Gelir Ödenek Cetveli (Ekonomik 1.Düzey)       

    EKONOMİK

 

                          AÇIKLAMA

           2011 YILI

SINIFLANDIRMA

    ÖDENEK(TL)

               01

VERGİ GELİRLERİ

709.200,00

               03     

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

343.500,00

               04        

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

152.600,00

               05

DİĞER GELİRLER

1.655.800,00

               06

SERMAYE GELİRLERİ

18.900,00

 

TOPLAM

2.880.000,00

 

2011 Yılı Gider Ödenek Cetveli (Ekonomik 1.Düzey)

GİDER BÜTÇESİ

PERSONEL GİDERLERİ

806.596,00

SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

196.120,00

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

1.360.028,00

TRANSFERLER

155.023,00

SERMAYE GİDERLERİ (YATIRIM)

253.083,00

YEDEK ÖDENEKLER

79.860,00

BORÇ VERME

29.290,00

TOPLAM

2.880.000,00

 

1- 2011 Mali Yılı Bütçesi Uygulama Sonuçları

2011 YILSONU GERÇEKLEŞEN GİDERLERİN EKONOMİK DAĞILIMI

CARİ HARCAMALAR

2.005.556,91

YATIRIM HARCAMALARI

207.787,35

TRANSFER HARCAMALARI

                 24.225,62

TOPLAM

2.237.569,88

 

 

2011 YIL SONU GERÇEKLEŞEN GELİRLERİN EKONOMİK DAĞILIMI

VERGİ GELİRLERİ

50.610,65

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

139.140,66

 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

73.470,52        

DİĞER GELİRLER

1.404.946,89

SERMAYE GELİRLERİ

182.896,50

TOPLAM

1.851.065,22

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

 

a. 2011 Mali Yılı Bütçesi ile 2.880.000,00 -TL Gider tahmin edilmiştir. 

b. 2011 Mali Yılı Bütçesi ile 2.880.000,00- TL  Gelir tahmin edilmiştir.

c. 2011 yılı sonu itibarıyla; Belediye Öz Gelirleri olarak 1.694.515,78- TL gelir tahsilatı gerçekleştirilmiştir.

d. 2011 yılı sonu itibariyle, 1.694.515,78 bütçe gideri gerçekleşmiştir.

 

3. Mali Denetim Sonuçları:

            2011 Mali Yılı iş ve işlemleri Belediye Meclisinin Ocak 2011 ayında belirlemiş olduğu Denetim Komisyonu tarafından incelenmeye başlanmış olup, Faaliyet Raporunun hazırlandığı tarih itibarıyla henüz sonuçlandırılmamıştır.

            2011 yılı hesapları Sayıştay tarafından henüz incelenmemiştir.

 

 

B-Performans Bilgiler

 

            1.Faaliyet ve Proje Bilgileri:

 

Raporun ‘’GENEL BİLGİLER – 5. Sunulan Hizmetler’’ bölümünde Birim bazında ayrıntılı olarak açıklanan harcamalardan da görüleceği üzere; 2011 yılı sonu itibarıyla; İdare Stratejik Planı ve Yatırım Programı gereğince, Bütçe ile tahsis edilen ve Merkezi Yönetim tarafından aktarılan ödeneklerle; Genel Kamu Hizmetleri,  diğer hizmetler alanlarında;

 

a. Personel Giderleri  :797.765,04-TL

b. Sosyal Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri :137.962,15-TL,

c. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri: 1.069.829.72-TL,

d. Transferler : 24.225,62-TL..

e. Sermaye Giderleri (Yatırım):207.787,35-TL

olmak üzere toplam 2.237.569,88-TL. Harcama gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

2. Performans Sonuçları Tabloları:

2011 YILI GELİRLER GERÇEKLEŞME TABLOSU

EKONOMİK

AÇIKLAMA

BÜTÇE

GELİR TAHMİNİ

BÜTÇEYE ORANI (%)

NET

TAHSİLAT

TAHSİLATA ORANI (%)

GERÇEKLEŞME (%)

01

VERGİ GELİRLERİ

709.200,00

24.62

50.610,65

7.14

7.14

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.

343.500,00

11.93

139.140,66

40.50

40.50

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

152.600,00

5.30

73.470,52

48.14

24.26

05

 DİĞER GELİRLER

1.655.800,00

57.49

1.404.946,89

84.85

84.85

06

SERMAYE GELİRLERİ

    18.900,00

0.66

182.896,50

963,30

963,30

TOPLAM

2.880.000,00

100

1.851.065,22

100

64.27

 

2011 YILI GİDERLER GERÇEKLEŞME TABLOSU

AÇIKLAMA

BÜTÇE GİDER TAHMİNİ

BÜTÇEYE ORANI (%)

BÜTÇE GİDERİ

BÜTÇE GİDERİNE ORANI (%)

PERSONEL GİDERLERİ

 

806.596.00

 

     28.00

797.765,04

98.90

SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

 

    196.120,00

 

6.81

137.962.15

 

            70.35

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

 

1.360.028,00

47.23

 

 

1.069.829,72

78.66

TRANSFERLER

155.023,00                    

 

5.38

 

24.225.62

 

15.63

SERMAYE GİDERLERİ (YATIRIM)

 

253.083.00

 

8.79

207.787.35

82.10

YEDEK ÖDENEKLER

 

79.860,00

 

2.77

 

       0

0

BORÇ VERME

29.290.00

1.02

0

                0

TOPLAM

2.880.000,00

100

2.237.569,88

77.69

 

2011 YILI GENEL İDARE ÖDENEKLERİ GİDERLER GERÇEKLEŞME TABLOSU

AÇIKLAMA

BÜTÇE GİDERİ

PERSONEL GİDERLERİ

797.765,04

SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

137.962,15

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

1.069.829,72

TRANSFERLER

24.225,62

SERMAYE GİDERLERİ (YATIRIM)

207.787,35

TOPLAM

2.237.569,88

 

2011 yılında yapılan işler:

    a) Yavuz Selim Mah. Fevzi Çak. Cad. yapıldı

    b) Yaklaşık 2000 Fidan dikildi

    c) Çocuk parkı yapımı

    d)Yolların bakım ve onarımı yapıldı

    e)İş-kur ile ortaklaşa düzenlenen TYÇP kapsamında park ve bahçe düzenleme

    f) 1 adet hidromek Yüklenici kazıcı alındı

   g)  1 adet tam donanımlı itfaiye aracı alındı

   h) Eğitime destek amacı ile hibe yoluyla 1 adet Mercedes otobüs alındı.

   ı) İçme suyu Paket arıtma tesisine başlanıldı. Bitme aşamasına geldi.

 

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

 

2011 Mali Yılı Gelir Bütçesi toplamda % 64.27oranında gerçekleşmiştir.

 

2011 Mali Yılı Gider Bütçesi toplamda % 77.69 oranında gerçekleşmiştir.

 

 

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi:

 

2011 Gelirlerin gerçekleşme oranı % 64.27

 

2011 Mali Yılı Bütçesi Ödeneklerinin gerçekleşme oranı % 77,69

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

A-Üstünlükler

—İlçe yönetiminin desteği.

—Karar alma ve icra yetkisi.

—Bütçesini kendisinin yapması ve kendi meclisinin onaylaması.

—Samsat Belediyesinin idari yapısı.

 

B-Zayıflıklar

—Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılamaması.

—Meslek içi eğitim yetersizliği.

—İçme suyunun sağlıksız olması.

—Kanalizasyon, evsel ve çevresel atıklar.

—Jeotermal kaynakların bulunmaması.

—Yavaş işleyen bürokrasi.

—Kaynak yetersizliği.

—Çalışanların özlük haklarının yetersizliği.

—Nitelikli personel eksikliği.

—Köy yollarının kalitesiz oluşu.

—Halkın gelir düzeyinin düşük oluşu.

—Çevre bilincinin yetersiz oluşu.

—İstatistik yetersizliği.

—Hayvancılığın yeterince talep görmemesi.

—Özel eğitim kurumlarının azlığı.

—Mera alanlarının bilinçli kullanılmaması.

—Spor tesislerinin yetersiz oluşu.

—Geleneksel tarım tekniklerinin kullanılması.

—Tarımsal ürünlerin pazarlama imkânlarının kısıtlı olması.

—Konaklama tesislerinin ve yatak kapasitesinin yetersiz olması.

—Araç ve iş makinelerinin  yetersiz olması.

—Engellilere yönelik eğitim kurumlarının olmayışı.

 

C-Değerlendirme

—2011 Mali Yılında Samsat Belediyesi 63.72 oranında harcamanın gerçekleştiği görülmüştür.

 

—2011 Mali Yılı Gelir Bütçesinde tahmin edilen; Vergi Gelirlerinin 50.610,65-TL.(% 7.14), Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 139.140,66- TL (% 40.50), .Diğer Gelirlerin 1.404.946,89- TL (% 84.85) Sermaye Gelirleri 182.896,50-TL.(% 963,30) Alınan Bağış ve Yardımlar 73.470,52  (%48.14) olmak üzere toplam 1.851.065,22-TL brüt olarak gerçekleştiği görülmüştür.

 

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

 

—AB uyum sürecinde mahalli idareler alanında yapılan yasal ve yapısal değişikliklere paralel olarak Samsat Belediyesinin kurumsal yapısı ve işlevi değiştiğinden, bu değişikliklere paralel olarak kaynakların arttırılması,

—Çeşitli kanunlarla yapılan yasal değişiklikler ile Samsat Belediyesinin yeniden yapılanması sonucunda yeni düzenlemelere uyum için personelin Bakanlıkça eğitime tabi tutulması,

—İdarenin teknik eleman noktasında sıkıntı içerisinde olduğu, 

—Büyükşehir statüsünde bulunan illerdeki Samsat Belediyesi personeli ile diğer illerdeki Samsat Belediyesi personelleri arasındaki özlük hakları arasındaki eşitsizliğin giderilmesi.

—Samsat Belediyesinin bütçesinin yetersiz olmasından dolayı devlet tarafından yardım yapılarak ortaklaşa su sorununun giderilmesine çalışılması.

—İlçemizin üç tarafının sularla çevrili olmasından dolayı İlçemiz ile Şanlıurfa’yı birbirine bağlayacak Feribot’a ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Samsat-   05..04.2011)

 

                                                                                                         Yusuf FIRAT

                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Samsat-   05.04.2011)

 

                                                                                                               Yusuf FIRAT

                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

 

İdaremizin 2011 Yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Samsat-   05.04.2011)

 

                                                                                                                Hüseyin GÜLSU

                                                                                                     Mali Hizmetler Müdürü V.

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Zaman Hizmet Vaktidir. SAMSAT BELEDİYESİ
SAMSAT TAZİYE İLANLARI
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam46
Toplam Ziyaret120951
Hava Durumu
Anlık
Yarın
35° 39° 22°
İLÇEMİZ HAKKINDA

ALO BİMER HAKKIMI ARIYORUM

Takvim