BAŞKANIN MESAJI

BELEDİYE HİZMETLERİ

SAMSAT İLÇEMİZ

HZ.SAFVAN BİN MUATTAL

Yeni Evlenenler

SOSYAL YARDIM YÖNETMENLİĞİ

ADIYAMAN SAMSAT BELEDİYESİ

SOSYAL HİZMETLER VE SOSYAL YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve ilkeler

17/02/2006 tarih ve 26083  Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mevzuat Hazırlama ve Esas Usulleri Hakkında Yönetmelik”

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmelik, Samsat Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden sosyal ve ekonomik açıdan temel ihtiyaçlarını karşılamayan dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engeliler, sokakta yaşayan kimsesiz kişiler, öğrenciler ve şehit aileleri için bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni ve nakdi sosyal yardımlar ile diğer sosyal hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

 

 

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik, belediye sınırları içinde belediyece yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlar ile bu hizmet ve yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3-“Bu Yönetmelik,03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi,15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 60 ıncı maddesi birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

 

Tanımlar

MADDE 4-Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a)      Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

b) Belediye                        : Samsat Belediyesini,

c) Belediye Başkanı             : Samsat Belediye Başkanını,

ç)   Belediye Encümeni          : Samsat Belediye Encümeni,

d)   Belediye Meclisi              : Samsat Belediye Meclisini,

e)   Müdürlük                         : Samsat Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünü,

f)    Nakdi Yardım                 : Müracaatçıya bu Yönetmelik kapsamında yapılacak para yâda özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alış veriş çeki, akıllı kart kontörü yardımını,

g) Engelli                               : Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerinin çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve güvenlik gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, iyileştirme, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,

ğ) Engelli Merkezi    :Engelliler ile ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık,

sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere Belediye bünyesinde kurulacak Engelli Merkezi içinde oluşturulan hizmet birimlerini

h) Sosyal Hizmetler               : Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarında doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü,

ı) Sosyal Yardım                    : Bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımların, ifade eder.

 

 

 

 

Sosyal Hizmetlere İlişkin Genel Esaslar

MADDE 5-(1) Sosyal Hizmetlere ilişkin genel esaslar şunlardır:

a) Belediye, hem şehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Beldede yaşayan yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütür, geliştirir ve bu amaçla sosyal tesisler kurabilir.

b) Bu yönetmelik kapsamına giren sosyal hizmet ve yardımların ilişkin faaliyetler, Belediyenin denetim ve gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkıları ve katılımı da gözetilerek bir bütünlük içinde yürütülür.

c) Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve iş birliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılır.

ç) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında; sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı gözetilemez, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde öncelikler, Belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınarak belirlenir.

d) Sosyal Hizmetler; vatandaşlara en yakın yerlerde en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün, muhtaç, yoksul ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmet sunumu insan haysiyet ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirilir.

e) Sosyal hizmetlerin ücretsiz yürütülmesi esastır. Ancak hizmetin niteliği gereği ücret alınması zorunlu olan durumlarda Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre bedel alınabilir.

 

Sosyal Yardımlara İlişkin Genel Esaslar

MADDE 6- Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir. Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

a) Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ihtiyaca göre bütçe imkânları dâhilinde ödenek konur.

b) Belediye ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarla gerekli iş birliğini sağlayarak sosyal yardım faaliyetlerine bu kurum ve kuruluşların katkısını arttırmak için çaba gösterir, gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder.

c) Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında; yaşlı, engelli, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

ç) Yardım taleplerinin karşılanmasında; Belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

 

İKİNCİ KISIM

Sosyal Yardımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımdan Yararlanma Usul Ve Esaslar

Sosyal Yardımlardan Yararlanma hakkı

MADDE 7- (1) Belediyelerce yapılacak sosyal yardımlardan aşağıda belirtilen kişiler yararlanabilir.

a) Belediye sınırları içinde ikamet eden muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler ve şehit aileleri,

b) Afetlere maruz kalmış olup ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler,

(2) Sosyal yardımların yapılanmasında temel amaç ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik bir sorununun çözümünde ona yardımcı olunmasıdır.

(3) Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilir. Yapılacak ayni ve nakdi yardımlar karşılıksızdır.

 

 

Başvuru

MADDE 8- (1) Bu yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlar müdürlüğe başvurur.

(2) Başvuru olmasa dahi, basında yer alan veya belediye birimlerince ya da muhtarlık, kaymakamlık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı gibi ilgili kurumlar tarafından tespit edilip belediye ye bildirilen yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz ve düşkünlere de re’sen yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir.

 

Başvuruda İstenecek belgeler

MADDE 9- (1) Sosyal Yardımlar; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinde alınan belge ve bilgiler esas alınarak, inceleme ve değerlendirme esasına göre yapılır. Bu inceleme ve değerlendirme esnasında yardım yapılacak kişiden, aşağıdaki belgeler istenir.

a) Nüfus cüzdanı, fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

b) Yerleşim yeri belgesi veya adres beyan formu,

c) Yardıma muhtaç olduğuna dair belge,

ç) Başvuruda bulunan kişinin durumunu gösteren sağlık kurul raporu, kira kontratı, fatura gibi

Belgeler

d) Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alıp, almadığını gösteren belge.

(2) Zabıta personeli marifetiyle yerinde yapılan inceleme sonucu istenen belgeleri yaşlılık veya sağlık sorunları gibi nedenlerle, temin edemeyecek durumda olan kişilere ait belgeler zabıta personeli tarafından temin edilir.

 

Başvuruların incelenmesi

MADDE 10- (1) Zabıta personeli tarafından başvuru veya durum tespit belgeleri bu Yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak yerinde inceleme yapılarak sosyal inceleme raporu düzenlenir.

(2) Sosyal inceleme raporunda, başvuruların genel durumları, istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları müdürlükçe sosyal inceleme raporuyla birlikte karara bağlanmak üzere” Sosyal Yardım Kurulu”na gönderilir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardım Kurulu

Sosyal Yardım Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Esasları

MADDE 11- (11) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar Belediye Başkanınca görevlendirilecek üç kişilik “Sosyal Yardım Kurulu” tarafından yürütülür. Kurulun başkanı,

Belediye Başkanı tarafından belirlenir.

(2) Sosyal Yardım Kurulu üyeleri görev süresi 2 yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Başkan gerekli görmesi durumunda süresinde önce üyeleri değiştirebilir.

(3) Sosyal Yardım Kurulu; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

(4) Sosyal yardım Kurulu, en az haftada bir kere olmak üzere kurul başkanın çağrısı üzerine gerekli oldukça toplanır.

(5) Sosyal hizmet ve yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye tarafından yeteri kadar büro personeli görevlendirilir, gerekli araç, gereç ve bürolar tahsis olunur.

(6) Sosyal Yardım Kurulunun adil şeffaf karar vermesine katkı sağlamak amacıyla idare tarafından yaptırılan, Hane Halkı Araştırması gibi, araştırma ve anket uygulamaları sonucunda elde edilecek veriler ile komisyonda görevli personel ve zabıta tarafından tutulan raporlar Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Kurulunun çalışmalarında değerlendirmeye alınır.

 

Sosyal Yardım Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 12- (1) Sosyal Yardım Kurulunun Görev ve Yetkileri Şunlardır:

a) 9 ncu maddeye uygun olarak sosyal yardım talebiyle Belediyeye müracaat eden veya Belediyece tespit edilen yoksul ve muhtaç kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk görüşü vermek

b) Sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanacak kişilere ilişkin olarak, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde aranacak şartları tespit etmek, başvuru hakkında uygulamanın ne yönde olacağına dair harcama yetkilisinin kararın esas olmak üzere uygunluk görüşü vermek

c) Bütçe yılı içinde toplu halde yapılacak; gıda, barınma, yakacak, alışveriş kuponu gibi ayni ve nakdi sosyal yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak, Belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaptığı yardımları, Belediyeye yapılan yardım başvurularını, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkânlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek.

ç) Belediye Başkanın sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nakdi Yardımlar

Nakdi Yardım

MADDE 13- (1) Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz ve engellilere sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdi yardımların miktarı ve süresi Sosyal Yardım Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Belediye sınırları içinde afetlerden zarar görenlere de Sosyal Yardım Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdi yardım yapılabilir.

(3) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, sosyal yardım kurulu kararı ile nakdi yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para veya para yerine geçebilen alışveriş çeki, akıllı kart kontörü dağıtılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlara ile alış veriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiler ile sözleşmeler yapılabilir. Alış veriş yapılan merkezlere kupon, kontör ve benzeri karşılığı meblağ ödenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ayni Yardımlar

 

Ayni yardım

MADDE 14- (1) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu Yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye gibi ayni yardımlarda bulunabilir.

(2) Sosyal Yardım Kurulunun teklifi üzerine uygun görülecek kişilere yine kurul tarafından belirlenecek sayı, içerik ve miktarda, harcama yetkilisinin talimatı ile yapılabilir.

(3)  Engelliler için tekerlekli sandalye, koltuk değneği, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi ayni yardımlarda ihtiyaç sahibinin başvurusu veya Belediyenin resen yapacağı tespit üzerine, Sosyal Yardım Kurulunun uygunluk görüşü ve harcama yetkilisinin onayı ile yardımda bulunulabilir.

(4) Ayni yardımlar; Belediye sınırları içerisinde ikamet eden kimsesiz muhtaç ve dar gelirli ailelerden vefat eden olduğunda cenaze evine yemek yaptırılması Türk Kültür ve gelenekleri arasında yer aldığından kimsesiz, muhtaç ve dar gelirli ailelere doğrudan temin yöntemi ile yemek verilmesi olarak yapılabilir.

(5) Ayni yardımlar, İlçemizde sosyal, kültürel ve sportif alanda faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ile Samsat Belediyesi Şehir Tiyatrosu, folklor ekibine ulaşım, konaklama, yemek, malzeme ve kıyafet yardımı yapılır.

(6) Muhtaç ve yoksullar her gün ücretsiz yemek dağıtılması gibi sürekli veya kırtasiye, gıda, yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

(7) Ayni Yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

 

 

Ayni Yardımlarda Satın Alma İşlemleri

MADDE 15 – Ayni yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale kanunu hükümleri uygulanır.

 

Ayni yardımların dağıtımı

MADDE-16 1) Belediyece bu Yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere belediyeye bağışlanan ayni yardımlar ile diğer kurumların ilçemizdeki yoksul ailelere dağıtmayı planladığı yardımlar belediye personeli ve araçlarıyla sosyal yardım kurulu tarafından belirlenen; muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde Muhtarlar, Sivil Toplum ve Kamu Kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir.

2) Ayni yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde yaptırılabilir.

3) Temel ihtiyaçlar konusu yardımlar ihtiyaç maddelerinin belediyece temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde belediyece bastırılacak alışveriş çeki, akıllı kart ve benzeri verilmesi şeklinde yapılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/ veya tüzel kişilerle sözleşme yapılabilir. Alışveriş yapılan merkezlere kupon, kontör ve benzeri karşılığı meblağ ödenir.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sosyal Hizmetler

BİRİNCİ BÖLÜM

Engelli Merkezleri

Engelli merkezleri ve hizmet birimleri

MADDE 17- Belediye, engellilerle ilgili, bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere müdürlük bünyesinde engelli merkezi ve bu merkeze bağlı engelli merkezleri oluşturabilir.

(2) Engelli Merkezi; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan engeli ortadan kaldırmak veya engelliğinin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek, engelliye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, mesleki ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırmak; evinde, işinde ve sosyal yaşamda kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve engellinin toplum ile bütünleşmesi amacıyla gerekli koruyucu, tıbbi, mesleki, eğitsel, rekreasyonsal ve psiko-sosyal hizmetleri bu merkez bünyesinde oluşturulacak engelli merkezleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmeye çalışır.

(3) Bu birimler, faaliyetlerini engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği halinde sürdürürler. Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak engellilere yönelik faaliyetlerle ilgili olarak engelli dernek ve vakıfları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.

(4) Belediye; engellilere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulayabilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Giderin gerçekleştirilmesi

Harcama talimatı

MADDE 18- Bütçenin sosyal hizmet ve yardım ödeneğinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

 

Muhasebe yetkilisi

MADDE 19- Sosyal hizmet ve yardım harcamalarına ilişkin işlemlerinin Muhasebe Yetkilisi Samsat Belediyesi Muhasebe Yetkilisidir.

Gerçekleştirme belgeleri ve ödeme işlemleri

MADDE 20- (1) Sosyal hizmet ve yardım giderlerinin mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere harcama yetkilisi tarafından bir personel kredi mutemedi olarak görevlendirilir.

(2)  Sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili ödeme için gerekli belgenin hazırlanması işi, gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılır.

(3) Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisinin ödeme emri belgesini imzalaması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

 

Ödeme yapılacak kişiler

MADDE 21- Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak nakit yardım ödemeleri, hak sahibine, vekiline, velisine, vasisine, ilgili kişi veya kuruma imza karşılığında yapılır. Ödemenin yapılacağı kişi aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir.

(2) Yardım yapılacaklar; özürlü, yaşlı ve hasta olmak gibi sebeplerden dolayı alacakları nakdi yardımı verecekleri imzalı vekâlet ve kimlik fotokopilerini de eklemek suretiyle vekil edecekleri kişilere ödeme yapılabilecektir. Kanuni temsilcilere yapılacak ödemeler de kanuni temsilcinin tayinine ilişkin mahkeme kararının ibrazı zorunludur. Ödeme yapılan kişilerin onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine bağlanır. Ödemelerin hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde; hak sahibinin, müdürlükçe onaylanmış yazılı talebi gerekir.

 

Ödeme Belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler

MADDE 22- (1) Bütçeden nakden yapılacak yardım harcamalarında, ödeme emri belgesi düzenlenir.

(2) Ödeme belgesi en az iki nüsha düzenlenir. İlk nüshası, kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe biriminde, ikinci nüshası ise eki kanıtlayıcı belgelerin ikinci nüshası veya onaylı suretleri ile birlikte harcamanın yapıldığı birimde saklanır.

(3) Kanıtlayıcı belgeler, sosyal yardım harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir.

(4) Bütçeden nakden yapılacak sosyal yardım ödemelerinde ödeme belgesine yardım yapılacak kişinin başvuru evrakları, Sosyal yardım Kurulunun raporu, ödemenin yapıldığına dair makbuz suretleri, ödeme yapanların nüfus cüzdan fotokopileri ile yetki belgeleri ve gerekli görülen diğer belgeler kanıtlayıcı belge olarak eklenir.

 

 

 

 

 

 

Kayıt, takip ve kontrol sistemi

MADDE 23- (1) Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak, muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2) Belediyece gerekli görülen hallerde yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak sosyal yardım kurulu tarafından diğer belediyelerden, muhtarlıklardan veya kaymakamlıklardan yardım alıp almadığına dair bilgi ve belge istenebilir.

 

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli hükümler

Belediye sınırları dışına yapılabilecek sosyal yardımlar

MADDE 24- (1) Belediye 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 53 üncü maddesi gereğince, belediye sınırları dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, Belediye Başkanınca, Belediye Meclisince uygun görülmesi halinde bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir. Yardımlar ayni ve nakdi olabilir.

(2) Belediye gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç-gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar belediye bütçesinden karşılanır.

 

Yürürlülük

MADDE 25-“ (1) Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik ilanı tarihinde yürürlüğe girer”.

 

Yürütme

MADDE 26 –Bu yönetmelik hükümlerini Samsat Belediye Başkanı yürütür.

 

 

Yusuf FIRAT                          Muzaffer KAYHAN                Mustafa AKIN

Belediye Başkanı                          Meclis Kâtibi                     Meclis Kâtibi

 

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Zaman Hizmet Vaktidir. SAMSAT BELEDİYESİ
SAMSAT TAZİYE İLANLARI
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam46
Toplam Ziyaret120951
Hava Durumu
Anlık
Yarın
35° 39° 22°
İLÇEMİZ HAKKINDA

ALO BİMER HAKKIMI ARIYORUM

Takvim