BAŞKANIN MESAJI

BELEDİYE HİZMETLERİ

SAMSAT İLÇEMİZ

HZ.SAFVAN BİN MUATTAL

Yeni Evlenenler

S PLAKA YÖNETMENLİĞİ

SAMSAT BELEDİYESİ

                       (S) PLAKA SERVİS ARACI YÖNETMENLİĞİ İLAN METNİ


5393 Sayılı belediye kanununun 14, 15 ile 67. maddelerine göre hazırlanan ve 18. maddesinin (m) bendindeki yetkiye istinaden 28 maddeden ibaret olan bu yönetmenlik Belediyemiz Meclisinin 01 Aralık 2010 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

T.C.
SAMSAT  BELEDİYESİ
ZABITA AMİRLİĞİ-TRAFİK  ŞEFLİĞİ

(S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ


BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK
Amaç:
Madde 1- Bu Yönetmelik Samsat Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen Servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır .
Kapsam:
Madde 2- Bu Yönetmelik ;
•  Resmi ve Özel Kuruluşların kent içi yolcu taşıma istemine ücreti karşılığında cevap veren özel yada tüzel kişilere ait ( S ) plakalı araçları,
•  Okul öncesi, ilköğrenim ve orta öğrenim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan ( S plakalı araçları),
•  Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları,
•  Mülkiyetlerindeki araçlarla kendi personelini taşıyan özel kuruluşları.
•  Müşteri hizmeti adı altında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarını kapsar.
•  Turizm amaçlı taşıma yapan araçları, Şehirlerarası otobüsleri, çevre belediye otobüslerini, bunların sahipleri ve işleticilerini kapsamaz.
Tanımlar:
Madde 3- Bu yönetmelikte geçen terimlerden,
Araç Sürücüsü: Servis aracını sevk ve idare eden şoförler
Araç Sürücüsü Tanıtım Belgesi: Servis aracını kullanan kişinin aracı kullanırken yakasına takması gereken ve Belediye Başkanlığınca verilen tanıtım kartı.

Trafik Tescil Şubesi: Adıyaman Valiliği il Emniyet Müdürlüğü, İl Trafik Tescil Denetleme  Şube Amirliği.

Araç Uygunluk Belgesi: Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin, araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen Makine Mühendisinden  alacakları Toplu Taşıma aracı uygunluk belgesi,
Araç Uygunluk Belge Komisyonu: Ulaşım Komisyonundan 1 Meclis üyesi,  Samsat Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğünden 1 makine mühendisi ve Trafik Zabıta Amirliğinden görevlendirilecek 1 kişi'den oluşan komisyonu ifade eder. Komisyon raportörlüğü Trafik Zabıta Şefliği tarafından yapılır.


Belediye: Samsat Belediyesi

Hizmetli: Servis araçlarında şoför dışında çalışan yardımcı personel,
Servis Aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi: Bu yönetmelik kapsamında gereken şartlara haiz araç ve sürücülere Belediye Trafik Zabıtası tarafından verilen servis faaliyetinde bulunma izin belgesi Güzergah İzin Belgesi: Servis aracı toplu taşıma izin belgesi alan Servis Araçlarının çalışacakları güzergahı belirten ve Trafik Zabıta Şefliğince verilen belge.
Meslek Odası: Samsat Umum Servis Aracı İşletici odası kuruluncaya kadar  Adıyaman Şoförler Odası,
Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka sekiz ila on dört oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az on beş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
Okul: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim, orta v e yüksek öğrenim veren özel veya kamu kuruluşları,
Özel Kuruluş: Her türlü Özel Şirket, Ortaklık, Banka, kooperatif vb. kuruluş,
Servis Aracı Toplu Taşıma Aracı: Resmi yada özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti verme amacı ile kullanılan ve Adıyaman Valiliği  Samsat Kaymakamlığı ve İlçe Trafik Komisyonunun almış olduğu plaka tahdit kararına göre Trafik Tescil Şube Amirliğinin ( S ) plaka servisine kayıtlı araçlar ile şahıs ve şirket üzerine kayıtlı olup personel taşımak üzere tescilli olan özel plakalı araçlardan Belediye Başkanlığınca servis izni verilen araçlar.
Resmi Kuruluş: Başbakanlığa ve Bakanlığa bağlı resmi daireler, Mahkemeler, Yüksek Eğitim Kuruluşları, Askeri Kuruluşlar, Kamu İktisadi teşekkülleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu kuruluşların sermayelerinin çoğuna sahip olduğu bankalar, şirketler ve benzeri kuruluşlar ile diğer kamu kuruluşları.
Servis Toplu Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat): Servis aracı işleticilerinin ücretini (harcını) yatırarak Trafik Zabıta Şefliğinden alacakları 1 yıl geçerliliği olan ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri belge,
B.T.U.KO.ME: 5393  sayılı kanunun (14-15 ve 67.)  maddeleri gereğince kurulmuş bulunan ve görev yapmakta olan Belediye Trafik Ulaşım Koordinasyon Merkezi.
Trafik Zabıta Müdürlüğü: Bu yönetmelik kapsamında  servis araçları ile ilgili iş, işlemleri yürütmeye ve denetlemeye Belediye Trafik Zabıta Şefliği  yetkilidir.
Yasal Dayanak:
Madde 4- Bu yönetmelik yasal dayanağını,
 
•  5393 sayılı Belediye Kanunun 14-15 ve 67. Maddeleri,
•  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
•  1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye müteallik Ahkamı Cezaiye hakkındaki kanun hükümlerindeki hak ve yetkilerinden alır.
•  Bakanlar Kurulu'nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı, (Son şekli uygulanır.), 24.12.1994 tarih ve 22151 sayılı resmi gazete ile 04.06.1998 tarih 23362 sayılı resmi gazetedeki değişiklikler ile 28.08.2007 tarih ve 26627sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğindeki hükümlerinde tanımlanan organlarla eşgüdüm ve düzen içinde sürdürülür.
•  Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masuniyet veya muafiyet sağlamaz.
BÖLÜM 2: TOPLU TAŞIMA İZİN BELGELİ SERVİS ARAÇLARI
Servis Araçlarına İzin Verilmesi İle İlgili İşlemler:
Madde 5-
•  Samsat Belediyesi sınırları içinde Servis aracı çalıştırma izni Samsat Belediyesi adına, Trafik Zabıta Şefliği tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre verilir. Bu yetki, B.T.U.KOME Kurulunun alacağı kararlarla eşgüdümlü olarak kullanılır.
•  Samsat Belediyesi sınırları içinde servis taşıma izin belgesi düzenlenmesi esnasında bağlı oldukları Trafik Tescil Büro Amirliği tescil kayıtları göz önünde bulundurulur.
•  Samsat Belediyesi sınırları içinde çalışacak servis araçlarının “Servis aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi” ve ayrıca “Güzergah İzin Belgesi” almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan Servis aracı çalıştırmak yasaktır.
İlk Defa Toplu Taşıma İzin Belgesi Alacak Servis Aracı Sahiplerinin Başvuru Şartları:
Madde 6-
Samsat Belediyesi sınırları içindeki Samsat Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Amirliğinden, şirket veya şahıs adına tescil edilerek tahditli “S” plakası verilmiş minibüs ve otobüsler, Servis Aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi almak için Belediye'ye aşağıdaki belgeleri tamamlayarak başvurmak zorundadır.
•  Dilekçe: Dilekçede ikametgah adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası, kaç kişilik olduğu belirtilmelidir.
•  Trafik tescil belgesi (ruhsat)
•  Muhtardan tasdikli nüfus cüzdanı sureti, ikametgah belgesi (İkametgah belgesinde Samsat İlçe hudutları içinde oturma zorunluluğu vardır. ) ( Şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odasından yazı istenir)
•  Taşımacılık yaptığına dair Adıyaman Samsat vergi dairelerinden mükellefiyet kaydı.
•  Aracın Mali sorumluluk sigorta poliçesi. Ayrıca tüm servis araçları için ferdi koltuk sigorta poliçesi
•  Sosyal Güvenlik kaydı.
•  Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi
•  Ticari Taşıt Kullanma belgesi
•  Başvuru sahiplerinin ilk başvurularında araçlarında yaş şartı, ilgili kanun ve yönetmelikteki esaslar dikkate alınır
•  Bağlı olduğu odadan kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi
•  “S” plakalı araç şirket adına kayıtlı olabilir. Şahıs adına kayıtlı ise 1 kişi üzerine olabileceği gibi hisse oranlarını belirten Noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ile en çok 2 ortaklı da olabilir . Bu tür başvurularda kişinin veya ortakların tamamının yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir. Kişi veya ortaklardan herhangi birinin durumu yönetmeliğe uygun olmadığı taktirde Belediyece toplu taşıma izni verilmez. Toplu taşıma izni verildikten sonra yönetmeliğe aykırı durumu tespit edilen kişi veya ortaklara durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirmesi için Belediye encümen kararı ile en çok 2 aylık süre verilir. Toplu taşıma izni geçici olarak askıya alınır ve servis aracının hattında çalışmasına izin verilmez. Bu süre içinde düzeltme yapılmadan çalışma yaptığı tespit edildiğinde 1608 sayılı kanun gereği para cezası ile tecziyesinin yanında araç 3/15 gün arasında otoparka bağlanmak suretiyle faaliyetten men edilir, süre sonunda düzeltme yapılmadığı taktirde Toplu Taşıma İzin Belgesi Encümen kararı ile iptal edilir. Bu kişi veya kişilerin başka bir hat ve ortaklık için başvuruları kabul edilmez ve hak verilmez.
•  Servis aracı için Toplu Taşıma İzin Belgesi almak isteyen şahıs ve ortakları veya şirketler bu belgeleri Samsat Belediyesi Trafik Zabıta Şefliğine Yerel basında ilan edilen tarihin son gün mesai saati sonuna kadar teslim etmek zorundadır. Eksik olarak Genel Evrak Kalemine teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum Trafik Zabıta Şefliğince başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
•  Başvuru dilekçeleri ile ekleri Trafik Zabıta Şefliğince uygunluk şartları incelenir. Başvurusu kabul edilen araçlar Teknik Komisyona havale edilir ve Araç Uygunluk belgesi alması istenir. Araç Uygunluk belgesi de alan araç sahiplerinin evrakları Encümen' e gönderilir, Encümen kararı alındıktan sonra Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra Trafik Zabıta Şefliğince Toplu Taşıma İzin belgesi (Ruhsat) düzenlenir. Toplu Taşıma İzin belgelerinde servis aracı sahip veya sahiplerinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgah, sürücü belgesi cinsi, sosyal güvenlik numarası, ( Tüzel kişilerde şirket isim ve ünvanı yazılır.) taşıtın plaka numarası, modeli, kaç kişilik olduğu yazılır.
•  Başvuru sahiplerinin Servis Aracı Yönetmeliğine uyacaklarına dair Taahhütname vermesi de zorunludur. ( Şirketlerde yetkili tarafından verilecektir)
Servis Araçlarının Taşımaya Uygunluğu:
Madde 7-
Samsat Belediyesi sınırları içinde taşıma yapacak herhangi bir Servis aracının uygunluğu Belediye Başkanlığınca tespit edilecek Teknik Komisyonca saptanır. Teknik Komisyon tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen servis aracına bir yıl geçerli olmak üzere “Servis aracı Uygunluk Belgesi “verilir. Servis aracı olarak çalışmak isteyenlerin Samsat  Belediyesine başvuru yaptıktan sonra araç uygunluk belgesi almak için Teknik komisyona sevk edilir.
Araç uygunluk belgesi her araç için ayrı ayrı hazırlanır 1 yıl geçerlilik süresi olup, devir ve model değişiklikleri nedeniyle Servis aracı Toplu Taşıma İzin belgesi yenilemelerinde tekrar yaptırılması zorunludur.
Başvuru yapan işleticilere araç inceleme işleminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı başvuru belgelerinin Teknik Komisyona tesliminde bildirilir. İnceleme başvuru tarihini izleyen 7 gün içinde yapılır.
Servis Araçlarının Sahip Olması Gerekli Nitelikler:
Madde 8-
Servis aracı olarak çalışacak araçlarda ilk defa Uygunluk Belgesi istemesi halinde başvuru tarihi itibariyle yaş şartı aranmaz. Okul servis araçlarında Okul Servis Aracı Yönetmeliğinde belirlenen yaş şartı uygulanır. Aracın yaşı Maliye Bakanlığının Motorlu Araçlar Vergisi için kullandığı usul ile belirlenir.
Servis araçları aşağıdaki niteliklere sahip olacaklar ve Uygunluk Belgeleri için başvuruları bu nitelikler açısından değerlendirilecektir. Ayrıca Okul Servis araçlarında, ,Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen şartları aranacaktır.
•  Kaportası düzgün olacaktır
•  Dış görünüşü itibariyle beyaz boyalı ve bakımlı olacaktır.
•  Camlarında kırık ya da çatlak bulunmayacaktır.
•  Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar bulunmayacaktır. (Radyo antenleri bu kapsamda değerlendirilir.)
•  Aracın içi temiz, koltukları düzenli ve beresiz olacak, peluş bulunmayacaktır.
•  Mevcut lastikleri ile aynı ebatta yedek lastiği bulunacak ancak bu yedek lastik yolcuların oturmasını engellemeyecektir.
•  İç göstergeleri düzenli çalışır durumda olacaktır.
•  İç ışıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak, ancak bu lamba renkli olmayacaktır. İçinde ya da dışında hiçbir yerde yolculara zarar verebilecek bir ek ya da imalat yer almayacaktır.
•  Bütün kapıları düzenli açılır, kapanır durumda olacaktır.
•  Egzozu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, çalışırken gürültü yapmayacaktır.
•  Park lambaları, stop lambaları ile farları (uzun ve kısa huzmeleri) düzenli çalışır ve ayarlanmış durumda olacaktır.
•  Farları şeffaf camlı olacaktır.
•  Yağ karteli, hidrolik deposu, şanzıman ve defransiyel'den kaçak niteliğinde yağ sızması olmayacaktır.
•  Frenleri tam, gıcırtısız ve dengeli tutabilir durumda olacaktır. (Gerektiğinde fren balataları tekerlek çıkartılarak kontrol edilir.)
•  Motorları düzenli çalışır durumda olacak ve egzozdan siyah duman çıkmayacaktır. Aracın egzozundan çıkan emisyon miktarı İl Hıfzısıhha Kurulu Çevre Komisyonunun mevcut kararı veya gelecekteki kararlarının amir hükümlerine uygun olacaktır.
•  Lastiklerde dışarıdan gözüken bombe ya da çatlak bulunmayacak ve lastik diş derinliği o ebattaki lastik imalatı için izin verilen diş derinliğinin ¾ ünden az olmayacaktır.
s) Devridaim ve gergi (eksantrik) kayışları liflenmiş ya da çatlak olmayacaktır.
•  Soğutma sisteminin hortumları aşırı yumuşamış olmayacaktır.
•  Rot ayarları yapılmış olacak rot ve rotillerde boşluk bulunmayacaktır.
ü) Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme halatı takozu, ilk yardım çantası bulunacaktır.
•  Araçların kornaları havalı korna olmayacaktır. 
•  Vergi borcu, çevre pulu borcu olmayacaktır.
Servis araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan uygunluk belgesi verilmez.
Servis Araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde sürekli olarak sağlamak zorundadır.
Teknik Komisyonun Yapacağı Araç İncelemesinde İzlenecek Yöntem:
Madde 9-
Servis araçlarına Uygunluk Belgesi Teknik Komisyon tarafından yapılacak incelemeden sonra verilir.
Servis aracı Uygunluk Belgesi alabilmek için aranan şartlar başvuru sahiplerine Trafik Zabıta Şefliği tarafından verilen formda belirtilir. Başvuru sahibi aracını belirtilen tarih ve saatte yine bildirilen yerde Teknik Komisyonun yetkililerinin incelemesine hazır bulundurmak zorundadırlar.
İnceleme sonunda Araç Uygunluğu İnceleme Raporu 3 kopya olarak düzenlenir, bir kopyası başvuru sahibine verilir. 1 kopyası Trafik Zabıta Şefliğine verilir. 1 Kopyası Komisyon dosyasında muhafaza edilir.
İnceleme sonunda başvuruya konu araç, Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Yapılan incelemede araçları uygun bulunmayanlar, araçlarının inceleme raporunda belirtilen eksikliklerini 6 hafta içinde tamamlayarak ikinci bir İnceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmayan araçlar bir sene süre ile Servis aracı olarak çalışmasına izin verilmez.
Uygunluk belgesi için yapılacak ikinci inceleme, ilk incelemedeki eksiklikler ile sınırlı değildir.
Teknik Komisyonun yapacağı inceleme sonuçları açısından kesin ve nihaidir.
Taşıma için Başvuru ve Güzergah İzin Belgesi:
Madde 10-
Servis aracı Toplu Taşıma İzin belgesi almak için gerekli evrakları tamamlayan işleticiler için ücretler kısmında belirtilen tutarı yatırdığı takdirde Servis aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenir.
Toplu taşıma izin belgesi alan işleticiler şehir içerisinde belirlenen ana arterlere giriş yapabilmek için Trafik Zabıta Şefliğinden Güzergah İzin Belgesi almak zorundadır. Güzergah İzin Belgelerinin her yıl yenilenmesi zorunludur.
Resmi Kuruluşların Personel Servisleri ile ilgili hükümler:
Madde 11-
Samsat  Belediyesi sınırları içindeki Resmi ve Özel Kurum ve kuruluşlar; personel servis taşımacılığı yaptırmak üzere özel araç kiralama için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu yönetmelik hükümlerine göre Samsat Belediyesinden Servis aracı Toplu Taşıma İzin belgesi almış olma şartını arayacaklardır.
Ancak, Resmi Kuruluşları kapsayan Taşıma hizmetleri için (diğer taşıma hizmetlerinde olduğu gibi) Güzergah izin belgesi için başvuru Servis aracı işleticisi tarafından yapılır ve Trafik Zabıta Şefliği tarafından Servis aracı İşleticisine verilir.

Resmi Kurumlar personel servisleri için kendi resmi araçlarını kullanmadıkları takdirde araçları için her yıl Belediye ye müracaat ederek güzergah izin belgesi almak zorundadır. (Emniyet araçları ve Askeri Personel araçlarından güvenlik nedeniyle bu belge aranmaz.) Resmi Kurumların kendi araçları için ayrıca Güzergah izin belgesi verilmez.
Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis Araçlarının Devir ve Ortak Alınması İle İlgili Başvuru Taleplerinde İstenen Evraklar;
Madde 12-
Toplu Taşıma İzin Belgesi araca, Trafik tescil ruhsatında kayıtlı olan araç sahiplerine verilir.
Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgesi almış araç sahibi veya sahipleri Belediye' ye başvuru yaparak Encümen kararı aldıktan sonra aracın Noterden satışını alarak İlçe Trafik Komisyonuna müracaat ederek gerekli izni aldıktan sonra Trafik Tescil Büro Amirliğinden devrini yapabilirler veya ortak alabilirler. Belediye ye başvurmadan ve Encümen kararı almadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda ortak bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz. İş bu yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur.
Devir, Satışta ve ortak almada Encümen kararı alınması için takip edilecek işlemler sırasıyla;
•  Aracı Toplu Taşıma İzin Belgeli Olarak Almak İsteyenler (Devir-Ortaklık):
•  Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir .) •  Ticari plaka tahsis belgesi
•  Mahalle muhtarından tasdikli nüfus cüzdan sureti ve en az 1 yıl Samsat İlçe hudutları içinde oturduğuna dair tasdikli ikametgah senedi. ( Şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odasından yazı istenir)
•  Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi
•  Ticari taşıt kullanma belgesi fotokopisi. Bu belge kursiyer kartı ve geçici taşıt kullanma belgesi ise onun fotokopisi alınır. Daha sonra asıl olan dosyasına konur.
•  Adıyaman –Samsat veya ülke sınırları içinde başka bir Ticari faaliyeti olmadığına dair Samsat İlçe sınırları içinde ikamet ettiği yerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınma belge. Mevcut ortak aracın diğer hissesini almak istiyorsa bu şart aranmaz.
•  Ortak almalarda da aynı evraklar tamamlanır .(Tüm ortaklar için aynı evraklar tamamlanır. )
2- Aracı Toplu Taşıma İzin Belgeli Olarak Satmak İsteyenler (Devir-Ortaklık):
•  Dilekçe
•  Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Hesap İşleri Müdürlüğü ve Gelir Müdürlüğünden alınma borcu yoktur belgesi.
•  Araç üzerinde satılamaz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kurumdan yazı getirilmesi gerekir
•  Trafik ruhsatları (Motorlu araç tescil ve trafik belgeleri) tamamlanarak her iki mükellef Belediye Trafik Zabıta Şefliğine başvurularını yaparlar. Gerekli inceleme Trafik  Zabıta Şefliğince yapıldıktan sonra evraklar karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilir.

3- Encümen kararı olumlu ise aracı alan kişi:

•  Noter Satışı
•  Trafik tescil belgesi (ruhsat)
•  Mali sorumluluk sigorta poliçeleri
•  Plaka yazılı vergi levhası
•  Sosyal güvenlik kaydı ile ilgili yazı, kayıt fotokopisi veya ilgili kuruma bizzat ödeme yapılan son ayın makbuzunun veya Banka dekontu
•  Devir almak isteyen kişi ve veya kişilerin Servis Yönetmeliğine uyacaklarına dair noterden taahhütname.( Şirketlerde yetkili tarafından verilecektir)
•  Eski Belediye ruhsatı, boş ruhsat ve 2 adet tırnak resim.
•  Bu işlemlerin Encümen kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlanması şarttır.
•  Tüm bu evraklar tamamlanıp Trafik Zabıta Şefliğine teslim edilirken Yönetmeliğin devir ücreti ile hükümleri gereği Devir Temlik ücreti tahsil edilir.
Veraset Yolu İle Yapılan İntikallerde Yapılacak İşlemler:
Madde 13-
•  Toplu Taşıma İzin Belgesi bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine Emniyet Trafik Tescil Bürolarından düzenlenmiş Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen mirasçılar adına Belediye Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenir. Araç mirasçılardan birinin üzerine düzenlenebileceği gibi tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir. Mirasçıların Yönetmeliğin 12/1 ve 12/3 maddelerinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Mirasçılar için gerekli belgeleri istenirken yönetmelikte belirtilen Ticari olarak ek iş yapmama, Sürücü belgesi, Ticari Taşıt Kullanma belgesi şartları aranmaz. Bu durumda mirasçılar araçlarını kullanacak kişinin Sürücü belgesini ve Ticari Taşıt Kullanma belgelerini Trafik Zabıta Şefliğine teslim etmek zorundadır . Mirasçılar her şoför değişikliğinde bu belgeleri dosyasına konulması için Trafik Zabıta Şefliğine bildirim yapmak zorundadır.
•  Mirasçılar kendi adına Trafik Tescil Ruhsatı çıkardıktan sonra toplu taşıma izin belgesinin kendileri adına düzenlenmesini istemeyip aracı bir başka şahısa satmak istediklerinde, Yönetmelik koşullarına uygun kalmak ve belediyeden izin almak suretiyle satış işlemini yaparlar.
•  Mirasçılar adına Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenleneceği takdirde Devir ve Temlik Ücreti alınmaz. Bir başka şahısa aracı satmak istedikleri takdirde Devir ve Temlik ücreti alınır.
•  Varisler arasında anlaşmazlık halinde, Belediye Hukuk İşleri Müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.
•  Babadan çocuklara yapılan devirlerde %10 oranında devir ücreti alınır. Diğer kan hısımları arasındaki devirlerde, tam devir ücreti alınır.
İcra Yolu İle Yapılan Satışlarda Uygulanacak Kurallar:
Madde 14-
Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgeli servis araçlarının icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin toplu taşıma izin belgesi alabilmesi için yönetmelik şartlarına uygun olması ve Yönetmeliğin 12/1 ve 12/3 maddelerinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediyeye devir ve temlik ücretinin ödemesi ve yönetmelik hükümlerine durumunun uyması halinde yeni sahibine Toplu Taşıma İzin Belgesi verilir.
Güzergah İzin Belgesi ile ilgili Hususlar:
Madde 15-
. A TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ
Toplu Taşıma izin belgesi bulunan ve personel taşıyan servis araçlarına, Samsat Belediyesince belirlenecek ana arterlere giriş için verilecek izin belgesi.
•  B TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ
Toplu Taşıma izin belgesi bulunan okul servis araçlarına, Samsat  Belediyesince belirlenecek ana arterlere giriş için verilecek izin belgesi.
•  C TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ
Kendi personelini taşımak üzere, özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş araçlara verilecek izin belgesi.
Birden fazla servis güzergah izin belgesi talep edilmesi durumunda, faaliyet için talep edilen her bir güzergah için ayrı ayrı izin belgesi alınması zorunludur.
Engelliler için toplu taşıma ve güzergah izin belgesi talep edenlerin, araçlarına engelliler için gerekli tertibatları monte ettirmek zorundadırlar.
Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir;
Dilekçe, (Ekli güzergah planı ile birlikte)
Aracın firma adına kayıtlı olduğuna dair trafik ruhsat fotokopisi,
Taşınacak personel isim listesi ve SSK sicil numaraları,
•  D TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ
Ücretsiz müşteri taşımak üzere, özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş araçlara verilecek izin belgesi.
Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir;
Dilekçe, (Ekli güzergah planı ile birlikte)
Aracın firma adına kayıtlı olduğuna dair trafik ruhsat fotokopisi,
Servis Araçlarına ait Güzergah izin belgeleri işletme hakları devredilemez, bir başkasına kiralanamaz. Araç ile birlikte satışı söz konusu olduğu takdirde Madde 12.deki hükümlerin yerine getirilmesi şarttır.
Kişi veya şirketlerin üzerine kayıtlı olup kendi personelini taşımaları için Özel plakalı araçlara Belediye tarafından verilen Güzergah izin belgeleri araç satıldığı takdirde iptal olur, izin belgeleri geri alınır. Aracı alan kişi için bu belgeler bir hak oluşturmaz.
Belediyeden İzin Almadan Yapılan Devirlerde veya Ortak Almalarda Yapılacak İşlemler ile Taşımacılıktan Çekilme:
Madde 16-
Belediye Encümen kararı çıkmadan servis aracı devir ve satışının yapıldığının tespiti halinde gerekli zabıt düzenlenerek Encümen' e sunulur. Encümen kararı ile para cezası, Ticaret ve sanattan men cezası ve devir temlik ücretinin 4 kat olarak bir defada tamamının ya da taksitler halinde ödenmesi yönünde karar alınır. Devir ve temlik ücretinin tamamının bir defada ya da ilk taksitinin ödendiğini gösterir vezne alındısının ibrazı halinde aracın çalışmasına izin verilir. Devir için istenen belgelerin tekamül ettirilmesi için araç sahibine 30 gün süre verilir. Bu süre zarfında evraklar tamamlanmadığı takdirde Toplu Taşıma İzin Belgesi en çok 120 gün süre ile askıya alınır ve aracın hattında çalışmasına izin verilmez. Evraklar tamamlandığı takdirde Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenir. Bu süreler sonunda da evraklar tamamlanmadığı takdirde Toplu Taşıma İzin Belgesi Belediye Encümen Kararı ile iptal edilir. Evraklarda aracı alan kişinin durumunun yönetmelikte aranan şartlara aykırı durumunun tespiti halinde Toplu Taşıma İzin Belgesi Belediye Encümen Kararı ile iptal edilir. Devir ve temlik ücreti iade edilir. Aracı izinsiz devir aldıktan sonra model değişikliği yapanlar hakkında zabıt varakası tanzim edilir ve Encümence para cezası verilir.
İzinsiz devir yapanlardan istenilen evraklar:
İlgili Yönetmeliğin 12/1 ve 12/3 maddeleri uygulanır.
İşleticilere ve İşletici Firmalara Yapılacak Bildirimler:
Madde 17-
Servis aracı işleticilerine bildirimler, işleticilerin yaptıkları ilk başvurularındaki ikametgah ilmühaberinde yer alan adrese yapılır.
İşleticilere bildirimler kendilerine şahsen yapılabileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılır ve bu yolla yapılan bildirimler işleticiye bildirilmiş kabul edilir. Adres değişikliğinden dolayı bildirim yapılamadığı takdirde sorumlu adres değişiklik bildirimini yapmayan işleticinindir.
Servis Araçlarında Çalışacak Personele İlişkin Koşullar:
Madde 18-
Toplu Taşıma İzin belgeli servis aracı sahipleri kendileri haricinde araçlarında şoför çalıştırabilirler. Bunun için;
•  Toplu Taşıma izin belgeli araçlarda şoför olarak çalışacak kişiler (kendisi çalıştığı takdirde araç sahipleri de dahil) örneği Belediyece hazırlanarak ilgili odası tarafından bastırılacak şoför tanıtım kartını almak ve araçta çalıştığı sürece yakasında takılı olarak bulundurmak zorundadır.
•  İlgili oda; şoförün ehliyet fotokopisini, muhtardan ikametgah belgesini, Ticari Taşıt Kullanma belgesinin fotokopisini, savcılıktan iyi hal kağıdını, eğitim seminerine katıldığına dair katılım belgesini ve 2 adet fotoğraf alarak şoför tanıtım kartını düzenler.
•  Servis araçları, “Servis aracı izin belgesi” alırken bu kimlik belgesini de almak zorundadır.
•  İlgili oda kimlik belgesi verdiği kişiler ile ilgili bilgileri düzenli olarak Trafik Zabıta Şefliğine bildirmek zorundadır.
•  Servis Araçlarında çalışacak personelin kılık ve kıyafeti ilgili odası tarafından tek tip olarak belirlenecek ve tüm sürücüler bu kıyafetleri giymek zorundadır.
•  İşletici çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumlulukları, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.
•  Servis araçlarında çalışacak personel bir tek araçta çalışabilir.
•  Servis araçlarının çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden araç işleticisi ve çalıştırılan şoför sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri Belediye'yi ilgilendirmez. Araçlarla ilgili eksiklik ve aksaklıklarda Belediyece uygulanan cezalar işleticiye aittir.
•  Belediye, servis aracının çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde en geç 7 gün içinde söz konusu personel değiştirilecektir.
Personelin işe başlaması gibi işten ayrılmasını da İşletici Oda aracılığıyla Trafik Zabıta Şefliğine beyan etmek zorundadır. Aksine hareket edenler hakkında yasal işlem yapılır.
Bu maddede yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalışan işleticiler içinde geçerlidir.
Model Değişikliği Yapmak İsteyenlerin Uyacakları Kurallar:
Madde 19-
•  Servis aracı sahibi, aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde yeni araca ait trafik ruhsatı, eski aracının trafikten çekme belgesi fotokopisi veya noter satışını dilekçesine ekleyerek Trafik Zabıta Şefliğine başvurur.Trafik Zabıta Şefliği  aracı Uygunluk Belgesi almak üzere Teknik Komisyona sevk eder. Uygunluk belgesi de aldıktan sonra yeni araç için geçerli olacak şekilde Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenir.
•  Tescil edilmiş olan (10) yaşından büyük araçların (S) serisinden plakası sahibinde kalmak kaydıyla aracın başkasına satılıp aynı plakaya bir başka aracın tescili durumunda yeni tescil edilen aracın tescil tarihi itibariyle önceki satılan araçtan en az (1) yaş küçük olması şartı aranır. Plaka değişikliği yapılacak (S) plakalı aracın (10) yaşından küçük olması halinde ise; yerine tescil edilecek aracın (10) yaşından küçük olması kaydıyla (1) yaş küçük olma şartı aranmaz. Okul servis araçlarında, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.
•  Toplu Taşıma İzin Belgeli araç sahipleri, Araç değişikliklerini Trafik Tescil tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde belediyeye bildirimde bulunmak zorundadır. Bu süre sonunda bildirimde bulunmayan servis aracı sahipleri Trafik Zabıta Şefliğince tanzim edilecek zabıtla tespit edilip konu Encümen'e bildirilir. Encümen kararı ile Yönetmeliğin 23. maddesindeki cezai hükümleri gereği belirtilen para cezasını Belediyemiz veznesine ödemesi ve diğer Toplu Taşıma koşullarını taşıması şartıyla Toplu Taşıma İzin Belgeleri yenilenir.
d) Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini Encümen'e evraklarını sunmadan önce başvuru dilekçesinde; aracın sadece Ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı aracın markasını, yaşını, motor ve şasi numarası vb. teknik bilgileri yazılı olarak belirtmek zorundadır. Encümen Kararı ile aracın devri ve model değişiklik talebi uygun görüldüğü takdirde yeni araç teknik komisyona sevk edilir. Uygunluk belgesi alan araç için işlemler tamamlanır. Hususiye çıkartılan, satılan veya trafikten çekilen eski aracın motorlu araç tescil belgesi Trafik Zabıta  Şefliğine teslim edilir.
BÖLÜM 3: UYGULAMA İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR
Ücretler:
Madde 20-
•  İlk Defa Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis Aracı Alacak Olan Kişi veya Kişilerin Ödeyeceği Ücretler:
İlk defa Toplu Taşıma İzin belgeli Servis aracı alacak hak sahiplerinden Belediye Meclisince kabul edilen Gelir Tarifesindeki miktar bir defada alınır. Tutarın ödendiğine ilişkin belgeyi ibrazı halinde Toplu Taşıma İzin Belgesi alabilmesi için gerekli evrakları Trafik Zabıta  Şefliğine teslim ettiği takdirde izin verilir.
•  Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis Aracı Sahiplerinin Ödeyeceği Ücretler:
•  Belediyeden Toplu Taşıma İzin belgeli Servis aracı sahipleri her yıl Belediye Meclisince kabul edilen yıllık çalışma izin ücretini her yıl Haziran ayı sonuna kadar 1 defada ödemek zorundadır. Bu tutarı ortaklar hisseleri oranında ödemesini yaparlar.
Toplu Taşıma izin belgeli veya Servis Taşımacılığı yapan işleticiler kendi istekleri ya da kendi hatalarından dolayı araçlarının çalışmadığı, çalıştırılmadığı günler için Toplu Taşıma izin ücretini ödemekten kaçınamaz ya da geri ödenmesini talep edemez. Kendi hatalarından kaynaklanmayan işgünü kaybı için genel hükümler uygulanır.
Yıllık Toplu Taşıma İzin sürelerinin bitiminden sonra yenilenmeleri esnasında Toplu Taşıma hizmeti yapan belge sahibi tüm araçlar için Teknik Komisyondan uygunluk belgesi alınması zorunludur.
Trafiğe uygun olduğu anlaşılan araçlara izin verilir. Trafiğe uygun olmadığı anlaşılan araçların hattında çalışmasına izin verilmez. Ayrıca Emniyet Trafik Denetleme Büro Amirliğine bilgi verilir.
•  Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis aracı sahipleri her yapılan ortak alma, devir ve satıştan dolayı Belediye meclisince o yıl belirlenen “Devir ve Temlik Ücretini” ödemek zorundadır. Bu ücret devir ve Ortak alma kararı çıkıp da işletici tarafından Trafik Zabıta Şefliğine evraklarını teslim ettikten sonra alıcı tarafından 1.taksidi peşin olmak üzere kalanı 4 eşit taksit olarak ödemesi yapılır. Bu ücret mükellefin isteğine göre tamamı peşin olarak da tahsil edilir. Taksitle ödemeye karar verildiği takdirde taksitlendirme işlemi ilk taksidin ödenmesinden itibaren 30 günlük dönemler halinde yapılır. Devir Temlik ücretinin tamamı ödeninceye kadar aracın başka birine devrine izin verilmez. Ortak olarak giren kişi veya kişiler hisseleri oranında devir ve temlik ücretini devir ile ilgili hükümler çerçevesinde ödemek zorundadır. Eski sahibinin yıllık izin ücretini ödediği ilk taksiti takiben diğer taksitler aracın devir olduğu andan itibaren yeni sahibi için de geçerlidir. Ödenmemiş taksitlerin ödeme tarihi geldiğinde yeni ruhsat sahibi veya sahipleri ödemeyi yapar.
3- Servis aracı sahipleri Güzergah izin belgeleri için Gelir tarifesinde belirtilen ücreti ödemek zorundadır. Her izin belgesi değişikliğinde bu ücret tahsil edilir.
•  Belediye Alacaklarının Tahsili İle İlgili Yapılacak İşlemler:
Taksitlerini vadesi geldiğinde ödemeyen araç sahipleri Hesap İşleri Müdürlüğü ve Gelir Müdürlüğünce ödeme emri düzenlenerek Trafik Zabıta Şefliğine yazı ile bildirilir.Trafik  Zabıta Şefliği  bu ödeme emirlerini Toplu Taşıma İzin Belgesi verilen araç sahiplerine tebligat kanunu hükümlerine göre tebliğ ederek 7 Takvim günü içerisinde borçlarını ödemeleri için süre verir. Bu süre içersinde ödeme yapanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilat yapılır. Verilen 7 takvim günü süre sonunda ödeme yapmayan araçlar otoparka bağlanır. Cezalı tahsilat yapılıncaya kadar araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir. Bütçe yılı içinde 3 sefer tahsilatların yapılmamasından dolayı otoparka bağlanan araçların Toplu Taşıma İzin Belgeleri Encümen tarafından iptal edilir. İptal edilen plakalar yetkili kurumlara bildirilir.
Toplu Taşıma İzin Belgeli Araçların Dosyalarının Düzenlenmesi, Takip ve Denetimi:
Madde 21-
İş bu Yönetmelik gereği Çalışmalarına izin verilecek toplu taşıma araçları hakkında Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerinin takibi için Hesap İşleri Müdürlüğü-Gelir Müdürlüğü ve Trafik Zabıta Şefliğinde ayrı ayrı dosya açılır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerin takip ve tespiti ile tembih name hükümlerinin takibi Trafik Zabıta Şefliğince yürütülür.
Ceza Vermeye Yetkili Kurullar:
Madde 22-
Toplu Taşıma Araçları sahipleri ve sürücülerinin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda 1608 sayılı kanun hükümleri uygulanır.Trafik Zabıta Şefliğince düzenlenen zabıt varakalarından maktu ödenmeyen veya alınamayanlar Belediye Encümeni'ne gönderilir. Encümen ceza kararları Trafik Zabıta Şefliğince ilgililere tebliğ edilir. Ticaret ve Sanattan men kararları Trafik Zabıta Şefliğince tatbik edilir ve para cezasının tahsili için Hesap İşleri Müdürlüğü-Gelir Müdürlüğüne  bildirilir. Encümen kararının tebliğinden itibaren 30 takvim günü süre zarfında ödemenin yapılması zorunludur. Ödeme yapılmadığı takdirde Hesap İşleri Müdürlüğü-Gelir Müdürlüğünce ödeme emri düzenlenerek Trafik Zabıta Şefliğine yazı ile bildirilir.Trafik Zabıta  Şefliği  bu ödeme emirlerini Toplu Taşıma İzin Belgesi verilen araç sahiplerine tebliğ ederek 7 takvim günü zaman içerisinde borçlarını ödemeleri için süre verir. Bu süre içersinde ödeme yapanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilat yapılır. Verilen 7 takvim günü süre sonunda ödeme yapmayan araçlar otoparka bağlanır. Cezalı tahsilat yapılıncaya kadar araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir. Bütçe yılı içinde 3 sefer tahsilatların yapılmamasından dolayı otoparka bağlanan araçların Toplu Taşıma İzin Belgeleri Encümen kararı ile iptal edilir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında  Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği  ekiplerinin denetleme yetkisi saklıdır ve bu yönetmelik dışındadır.
Tembih ve Yasaklar İle Ceza Hükümleri:
Madde 23-
•  Bu yönetmelik kapsamına giren Servis araçları Belediyeden Toplu Taşıma İzin belgesi almadan ve güzergah izin belgesi almadan çalışma yapamazlar. •  İstiap haddinden fazla yolcu taşınması yasaktır.
•  Servis aracı sahipleri ve şoförleri Belediyece konulan işaret ve levhalara uymak zorundadırlar.
•  Servis aracı devir izni ile ilgili Encümen kararı aracı alan kişiye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tüm evraklarını hazırlayarak Trafik Zabıta Şefliğine teslim etmek zorundadır.
•  Öngörülen yazı ve levhalar, Belediye onayı ile izin verilen reklam bilgileri dışında Toplu Taşım araçlarının içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır.
•  İzin almadan servis taşımacılığı yapmak yasaktır.
•  Trafik akışını engelleyici şekilde Toplu Taşıma araçlarının sevk ve idaresi yasaktır.
•  Servis aracı içinde Yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınması, şoför dahil sigara içilmesi yasaktır ve 4207 sayılı kanun gereği Araç içerisinde Sigara İçilmez ibareli levha asılması zorunludur.
•  Servis aracı şoförlerinin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Son duraklarına kadar yolcularını götürmek zorundadır.
•  Servis Aracı Yönetmeliğinin 8, 18,19,22,24. maddelerindeki hükümlere uyulması zorunludur.
•  Toplu taşıma izin ücreti ve Devir Temlik ücretlerini zamanında ödenmesi zorunludur.
•  Toplu Taşıma İzin Belgeli araçların sahibi gerçek ve tüzel kişiler Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve K.B.B.T.UKOME Kurulunun aldığı kararlara uymak zorundadırlar.
•  Servis araçları fiyat tarifesi K.B.B.T.UKOME Kurulunca belirlenir.
•  Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır.
•  Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur.
•  Belediye Encümen kararı olmadan Servis araçları satılamaz, devredilemez, ortak alınamaz.
•  Model değişikliği yapan Toplu Taşıma belgeli araç sahipleri aracın Trafik Tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Belediyeye bildirim yapmak zorundadır.
Yukarıda belirtilen hususlar, özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç, Belediye Tembih ve yasağı olarak düzenlenmiştir. 23.Madde hükümlerine aykırı hareketler nedeniyle, aynı takvim ayı içinde üçüncü kez zabıt varakası tanzim edilmesi halinde 1608 sayılı yasa hükümlerine göre 3 ile 15 gün arasında meslek ve ticaretten men cezası uygulanır. Aynı takvim yılı içinde üç kez meslek ve ticaretten men cezası verilen bir toplu taşıma aracının izin belgesi, takvim yılı sonu beklenmeksizin, Encümen kararı ile iptal edilir.
Eğitim:
Madde 24-
Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgeli araçlarda çalışan araç sahibi ve sürücüleri, yılda en az 1'er kez 4'er saatten az olmamak kaydıyla Belediye ve İlgili Oda tarafından, konusunda uzman kişiler nezaretinde düzenlenecek eğitim seminerine katılmak zorundadır.
Kursa katılacak ve toplu taşım araçlarında sürücülük yapacak olanların, 222 sayılı Milli Eğitim yasasına bağlı olarak Temel Eğitim diplomasına sahip olmaları şarttır. Araç sürücülerinde, ilkokul diploması ile çalışanlar müktesep hak sahibidirler.
Belediye ve İlgili Oda tarafından, seminer sonunda, seminere katılan araç sahibi ve sürücülerine Seminere katılım belgesi verilecektir. Şoför Tanıtım Kartı düzenlenirken bu belgenin de ibraz edilmesi zorunludur. Söz konusu belgeye sahip olmayan sürücüler kesinlikle Toplu Taşıma Aracı kullanamaz.
Müracaat Süreleri
Madde 25-
Yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde ruhsat almak için başvuruda bulunmayanlara Belediye Trafik Zabıta Yönetmeliğinin Tembih ve Yasakları hükümlerinden her ay için cezai işlem uygulanır.
Belediye' den Toplu Taşıma İzin belgesi almadan çalıştığı tespit edilen araçlar hakkında, 1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye müteallik Ahkamı Cezaiye hakkındaki kanun hükümleri çerçevesinde 15 gün trafikten men cezası verilerek araç otoparka çekilir.
Yürürlük
Madde 26-
5393 sayılı Belediye Kanununun 14-15 ve 67. Maddelerinde verilen yetkiye dayanarak hazırlanan iş bu Yönetmelik Samsat Belediye Meclisince kabul edilip, Kaymakamlık ilan panosunda yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 27-Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda, kusurlu oldukları mahkeme karalarınca tespit edilen toplu taşıma izin belgesi ve güzergah izin belgesi sahiplerinin bu izinleri iptal edilir. İznin iptalinden itibaren bir yıl süre içinde tekrar izin belgesi verilmez. Ayrıca adli sicil kaydında yüz kızartıcı suçlar, kaçakçılık suçları ve terör suçlarına karıştığı tespit edilen kişilere izin belgesi kesinlikle verilemez.

Madde 28-
Bu Yönetmelik Samsat Belediye Başkanı adına Zabıta Amirliği-Trafik Zabıta Şefliği'nce yürütülür.

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Zaman Hizmet Vaktidir. SAMSAT BELEDİYESİ
SAMSAT TAZİYE İLANLARI
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam25
Toplam Ziyaret125402
Hava Durumu
Anlık
Yarın
23° 36° 22°
İLÇEMİZ HAKKINDA

ALO BİMER HAKKIMI ARIYORUM

Takvim